Monthly Archives: April 2018

  • -

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I) 7-9 November 2561

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I)

๑. ชื่อกิจกรรม Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I)
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
๓. หลักการและเหตุผล
Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา การอบรมครั้งนี้เป็นชั้นกลางที่ต่อยอด จากระดับพื้นฐาน โดยเน้นการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดและการผ่อนคลายในรูปแบบนันทนาการแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการปฏิบัติการในสระน้ำเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการเฉพาะปัญหาในหลักสูตรระดับสูงต่อไป
๔. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
๔.๑ ทราบและสืบค้นข้อมูลงานวิจัยปัจจุบันและการจำแนกกลุ่มโรคได้
๔.๒ อธิบายและปฏิบัติการตามหลัก motor and sensory strategies ได้อย่างถูกต้อง
๔.๓ กำหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมทางธาราบำบัดตามวัตถุประสงค์
๔.๔ กำหนดแผนปฏิบัตินันทนาการในน้ำได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
๕. วิธีการดำเนินการp
รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตในสระและการปฏิบัติการในสระ (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
๖. วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๗. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร WSTH-B และคงสภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๓๐ คน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับการสมัครก่อนหลัง
๘. ระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๙. สถานที่ ห้องธารทอง ชั้น ๒ อาคารชลภาส ธาราบำบัด
คลินิกายภาพบำบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๕๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียน รวม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ ผู้จัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒๕๙๔๒
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ ได้ต่อยอดและเรียนรู้องค์ความรู้ ตลอดจนได้โอกาสปรึกษาปัญหาหรือข้อสงสัยในงานรักษา
๑๑.๒ นำเทคนิคระดับขั้นกลางนี้ (WSTH-I) ไปปฏิบัติในงานบริการได้อย่างมีประสิทธิผล
๑๑.๓ ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบำบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิคการรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
๑๑.๔ สร้างเครือข่ายด้านธาราบำบัดในประเทศไทย
๑๒. ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และผ่านการทดสอบทางทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
๑๓. การประเมินการดำเนินกิจกรรม
โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

***************
PROGRAM DETAILS
Water Specific Therapy Halliwick– intermediate level
code : WSTH-I Pre requisite : WSTH-B

Day 1 / November 7,2018
08.30-09.00           Registration
09.00–10.30           Review: The Halliwick 10 point program (10PP) 1.5 hrs.
10.30–10.45           Morning break
10.45–12.15           Water Specific Therapy (WST) guidelines 1.5 hrs.
12.15–13.15           Lunch break
13.15–15.15           Principle of Hydrotherapy prescription 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30–17.00           Pool protocol prescription ( 4 cases) 1.5 hrs.

Day 2 / November 8,2018
09.00–10.30           Motor strategies 1.5 hrs.
10.30-10.45           Morning break
10.45–12.15           Sensory strategies 1.5 hrs.
12.15–13.15           Lunch break
13.15–15.15           Pool work: Alignment, biomechanics approaches 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30–17.00           Pool work: Postural and movement control approaches 1.5 hrs.

Day 3 / November 9,2018
08.30–10.30           Recreational Hydrotherapy 1.5 hrs.
10.30-10.45           Morning break
10.45–12.15           Modes of pool exercise 1.5 hrs.
12.15–13.15           Lunch break
13.15–15.15           Pool work: Recreational Hydrotherapy 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30–17.00           Pool work: case presentations and feedback 1.5 hrs.
17.00                        Evaluation & Certificatio
Instructor : Asst.Prof. Dr.Prapas Pothongsunun code: PTCEU = 19.5 unit