Monthly Archives: October 2018

  • -

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B-4) รุ่นที่ 4 :24-26 October 2561

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B-4) รุ่นที่ 4
๑. ชื่อกิจกรรม Water Specific Therapy Halliwick: Basic level
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
๓. หลักการและเหตุผล
ธาราบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางกายเกี่ยวกับการทรงท่าและการเคลื่อนไหว ผลที่ได้รับจากธาราบำบัดมีหลายประการ คือ เพื่อผ่อนคลาย ลดอาการ ลดปัญหาลดความเจ็บปวด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาข้อยึดติดและความเสียสมดุลทรงตัว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้ แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา WSTH เป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยนายแพทย์ทางระบบประสาทในประเทศอังกฤษและใช้กันแพร่หลายมานานในกลุ่มประเทศทางยุโรป ต่อมาเริ่มเผยแพร่เข้ามาในแถบประเทศทางเอเชียโดยมีการเปิดสอนอบรมให้แก่นักกายภาพบำบัดตามประเทศต่างๆที่สนใจอย่างแพร่หลายในแต่ละปี หลักสูตรการอบรมจะมีทั้งหมด ๓ ระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นประยุกต์ การอบรมครั้งนี้เป็นชั้นพื้นฐานเน้นปรับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในพัฒนาองค์ความรู้ WSTH แก่นักกายภาพบำบัดไทย ซึ่งยังไม่เคยหน่วยงานใดจัดอบรมเช่นนี้มาก่อน ประกอบกับคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิงได้ดำเนินการรักษาด้านธาราบำบัดโดยมีนักกายภาพบำบัดประจำและสระธาราบำบัดที่มีความพร้อมด้านสถานที่จัดอบรม จึงจัดอบรมเรื่องนี้เพื่อให้นักกายภาพบำบัดนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป
๔. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
๑. อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราบำบัดได้อย่างถูกต้อง
๒. เชื่อมโยงการรักษาทางธาราบำบัดกับ concept of evidence based-practice และ ICF
๓. คำนึงถึงสมดุลย์ของร่างกายในส่วนที่ใช้งานได้และส่วนที่ใช้งานไม่ได้หรือผิดปกติ
๔. ดูแลจัดการผู้รับบริการทางธาราบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติเทคนิค Water Specific Aquatic Therapy Halliwick ในการรักษาฟื้นฟูผู้รับบริการที่มี
ปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง
๖. นำหลักการของการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและการป้อนข้อมูลย้อนกลับมาออกแบบโปรแกรมการ
รักษาได้ในแต่ละระยะช่วงเวลาของปัญหา
๗. ปฏิบัติการวัดและการประเมินผู้รับบริการในน้ำได้ด้วยวิธีการ Halliwick@-ICF

๕. วิธีการดำเนินการ
รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตในสระและการปฏิบัติการในสระ (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
๖. วิทยากร วิทยากรหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๗. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
นักกายภาพบำบัดทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ
จำนวน ๓๐ คน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับการสมัครก่อนหลัง
๘. ระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
๙. สถานที่ ห้องธารทอง ชั้น ๒ อาคารชลภาส ธาราบำบัด
คลินิกายภาพบำบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๕๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียน รวม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ ผู้จัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙-๐๒๘๒-๕๙๔๒
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้นี้ในประเทศไทย
๒. มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ WSTH เบื้องต้นจากวิทยากรและได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบำบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิคการรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
๔. สามารถสร้างเครือข่ายด้านธาราบำบัดในประเทศไทย
๑๒. ตัวชี้วัด
นักกายภาพบำบัดร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรับสมัคร (๓๐ คน) เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๓. การประเมินการดำเนินกิจกรรม
โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

****************************
PROGRAM DETAILS
Hydrotherap : Water Specific Therapy Halliwick–Basic level (WSTH-B)
Class 4 (Code: WSTH-B-4)
Day 1 (October 24, 2018)
08.30-09.00           Registration
09.00–10.30           Evidence Based WST and ICF: a case 1.5 hrs.
10.30–10.45           Morning break
10.45–12.15           The Halliwick 10 point program (10PP) 1.5 hrs.
12.15–13.15           Lunch break
13.15–15.15           Fluid mechanics & Therapeutic Effect 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30–17.00           Pool work : 10 PP 1.5 hrs.
Day 2 (October 25, 2018)
09.00–10.30           Water Specific Therapy (WST) 1.5 hrs.
10.30–10.45           Morning break
10.45-12.15           Pool work: WST including patent demonstration 1.5 hrs.
12.15 –13.15           Lunch break
13.15–15.15           Patient assessment & recording 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30–17.00           Pool work: assessment and patient treatment 1.5 hrs.
Day 3 (October 26, 2018)
09.00–10.30           WST-Halliwick video case histories 1.5 hrs.
10.30-10.45           Morning break
10.45–12.15           WST-Halliwick in fall prevention 1.5 hrs.
12.15–13.15           Lunch break
13.15-15.15           Pool work: WST-Halliwick in fall prevention 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30-17.00           Pool work: patient treatment 1.5 hrs.
17.00                      Evaluation & Certification

Instructor : Asst.Prof. Dr.Prapas Pothongsunun code: PTCEU = 19.5 unit