Author Archives: admin

  • -

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B-4) รุ่นที่ 4 :24-26 October 2561

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B-4) รุ่นที่ 4
๑. ชื่อกิจกรรม Water Specific Therapy Halliwick: Basic level
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
๓. หลักการและเหตุผล
ธาราบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางกายเกี่ยวกับการทรงท่าและการเคลื่อนไหว ผลที่ได้รับจากธาราบำบัดมีหลายประการ คือ เพื่อผ่อนคลาย ลดอาการ ลดปัญหาลดความเจ็บปวด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาข้อยึดติดและความเสียสมดุลทรงตัว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้ แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา WSTH เป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยนายแพทย์ทางระบบประสาทในประเทศอังกฤษและใช้กันแพร่หลายมานานในกลุ่มประเทศทางยุโรป ต่อมาเริ่มเผยแพร่เข้ามาในแถบประเทศทางเอเชียโดยมีการเปิดสอนอบรมให้แก่นักกายภาพบำบัดตามประเทศต่างๆที่สนใจอย่างแพร่หลายในแต่ละปี หลักสูตรการอบรมจะมีทั้งหมด ๓ ระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นประยุกต์ การอบรมครั้งนี้เป็นชั้นพื้นฐานเน้นปรับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในพัฒนาองค์ความรู้ WSTH แก่นักกายภาพบำบัดไทย ซึ่งยังไม่เคยหน่วยงานใดจัดอบรมเช่นนี้มาก่อน ประกอบกับคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิงได้ดำเนินการรักษาด้านธาราบำบัดโดยมีนักกายภาพบำบัดประจำและสระธาราบำบัดที่มีความพร้อมด้านสถานที่จัดอบรม จึงจัดอบรมเรื่องนี้เพื่อให้นักกายภาพบำบัดนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป
๔. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
๑. อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราบำบัดได้อย่างถูกต้อง
๒. เชื่อมโยงการรักษาทางธาราบำบัดกับ concept of evidence based-practice และ ICF
๓. คำนึงถึงสมดุลย์ของร่างกายในส่วนที่ใช้งานได้และส่วนที่ใช้งานไม่ได้หรือผิดปกติ
๔. ดูแลจัดการผู้รับบริการทางธาราบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติเทคนิค Water Specific Aquatic Therapy Halliwick ในการรักษาฟื้นฟูผู้รับบริการที่มี
ปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง
๖. นำหลักการของการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและการป้อนข้อมูลย้อนกลับมาออกแบบโปรแกรมการ
รักษาได้ในแต่ละระยะช่วงเวลาของปัญหา
๗. ปฏิบัติการวัดและการประเมินผู้รับบริการในน้ำได้ด้วยวิธีการ Halliwick@-ICF

๕. วิธีการดำเนินการ
รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตในสระและการปฏิบัติการในสระ (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
๖. วิทยากร วิทยากรหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๗. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
นักกายภาพบำบัดทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ
จำนวน ๓๐ คน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับการสมัครก่อนหลัง
๘. ระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
๙. สถานที่ ห้องธารทอง ชั้น ๒ อาคารชลภาส ธาราบำบัด
คลินิกายภาพบำบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๕๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียน รวม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ ผู้จัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙-๐๒๘๒-๕๙๔๒
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้นี้ในประเทศไทย
๒. มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ WSTH เบื้องต้นจากวิทยากรและได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบำบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิคการรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
๔. สามารถสร้างเครือข่ายด้านธาราบำบัดในประเทศไทย
๑๒. ตัวชี้วัด
นักกายภาพบำบัดร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรับสมัคร (๓๐ คน) เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๓. การประเมินการดำเนินกิจกรรม
โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

****************************
PROGRAM DETAILS
Hydrotherap : Water Specific Therapy Halliwick–Basic level (WSTH-B)
Class 4 (Code: WSTH-B-4)
Day 1 (October 24, 2018)
08.30-09.00           Registration
09.00–10.30           Evidence Based WST and ICF: a case 1.5 hrs.
10.30–10.45           Morning break
10.45–12.15           The Halliwick 10 point program (10PP) 1.5 hrs.
12.15–13.15           Lunch break
13.15–15.15           Fluid mechanics & Therapeutic Effect 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30–17.00           Pool work : 10 PP 1.5 hrs.
Day 2 (October 25, 2018)
09.00–10.30           Water Specific Therapy (WST) 1.5 hrs.
10.30–10.45           Morning break
10.45-12.15           Pool work: WST including patent demonstration 1.5 hrs.
12.15 –13.15           Lunch break
13.15–15.15           Patient assessment & recording 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30–17.00           Pool work: assessment and patient treatment 1.5 hrs.
Day 3 (October 26, 2018)
09.00–10.30           WST-Halliwick video case histories 1.5 hrs.
10.30-10.45           Morning break
10.45–12.15           WST-Halliwick in fall prevention 1.5 hrs.
12.15–13.15           Lunch break
13.15-15.15           Pool work: WST-Halliwick in fall prevention 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30-17.00           Pool work: patient treatment 1.5 hrs.
17.00                      Evaluation & Certification

Instructor : Asst.Prof. Dr.Prapas Pothongsunun code: PTCEU = 19.5 unit


  • -

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I) 7-9 November 2561

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I)

๑. ชื่อกิจกรรม Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I)
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
๓. หลักการและเหตุผล
Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา การอบรมครั้งนี้เป็นชั้นกลางที่ต่อยอด จากระดับพื้นฐาน โดยเน้นการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดและการผ่อนคลายในรูปแบบนันทนาการแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการปฏิบัติการในสระน้ำเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการเฉพาะปัญหาในหลักสูตรระดับสูงต่อไป
๔. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
๔.๑ ทราบและสืบค้นข้อมูลงานวิจัยปัจจุบันและการจำแนกกลุ่มโรคได้
๔.๒ อธิบายและปฏิบัติการตามหลัก motor and sensory strategies ได้อย่างถูกต้อง
๔.๓ กำหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมทางธาราบำบัดตามวัตถุประสงค์
๔.๔ กำหนดแผนปฏิบัตินันทนาการในน้ำได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
๕. วิธีการดำเนินการp
รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตในสระและการปฏิบัติการในสระ (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดใบสมัคร
๖. วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๗. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร WSTH-B และคงสภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๓๐ คน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับการสมัครก่อนหลัง
๘. ระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๙. สถานที่ ห้องธารทอง ชั้น ๒ อาคารชลภาส ธาราบำบัด
คลินิกายภาพบำบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๕๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียน รวม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ ผู้จัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒๕๙๔๒
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ ได้ต่อยอดและเรียนรู้องค์ความรู้ ตลอดจนได้โอกาสปรึกษาปัญหาหรือข้อสงสัยในงานรักษา
๑๑.๒ นำเทคนิคระดับขั้นกลางนี้ (WSTH-I) ไปปฏิบัติในงานบริการได้อย่างมีประสิทธิผล
๑๑.๓ ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบำบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิคการรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
๑๑.๔ สร้างเครือข่ายด้านธาราบำบัดในประเทศไทย
๑๒. ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และผ่านการทดสอบทางทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
๑๓. การประเมินการดำเนินกิจกรรม
โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

***************
PROGRAM DETAILS
Water Specific Therapy Halliwick– intermediate level
code : WSTH-I Pre requisite : WSTH-B

Day 1 / November 7,2018
08.30-09.00           Registration
09.00–10.30           Review: The Halliwick 10 point program (10PP) 1.5 hrs.
10.30–10.45           Morning break
10.45–12.15           Water Specific Therapy (WST) guidelines 1.5 hrs.
12.15–13.15           Lunch break
13.15–15.15           Principle of Hydrotherapy prescription 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30–17.00           Pool protocol prescription ( 4 cases) 1.5 hrs.

Day 2 / November 8,2018
09.00–10.30           Motor strategies 1.5 hrs.
10.30-10.45           Morning break
10.45–12.15           Sensory strategies 1.5 hrs.
12.15–13.15           Lunch break
13.15–15.15           Pool work: Alignment, biomechanics approaches 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30–17.00           Pool work: Postural and movement control approaches 1.5 hrs.

Day 3 / November 9,2018
08.30–10.30           Recreational Hydrotherapy 1.5 hrs.
10.30-10.45           Morning break
10.45–12.15           Modes of pool exercise 1.5 hrs.
12.15–13.15           Lunch break
13.15–15.15           Pool work: Recreational Hydrotherapy 2.0 hrs.
15.15–15.30           Afternoon break
15.30–17.00           Pool work: case presentations and feedback 1.5 hrs.
17.00                        Evaluation & Certificatio
Instructor : Asst.Prof. Dr.Prapas Pothongsunun code: PTCEU = 19.5 unit


  • -