Courses

การประยุกต์นวดฉานกับงานกายภาพบำบัด

1-3 March 2022

PR นวดฉาน (3)

      นักกายภาพบำบัดสามารถนำความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านการนวดฉานไปผสมผสานและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษาและเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาทางกายภาพบำบัด ทั้งยังก่อให้เกิดความเข้าใจในเทคนิคการนวดพื้นบ้านล้านนาอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยภาคเหนือที่ควรแก่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าของบรรพชนไว้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

Aquatic Specific Therapy (AST-M)

      ธาราบำบัด (Hydrotherapy or Aquatic therapy) เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางกายเกี่ยวกับการทรงท่าและการเคลื่อนไหว ผลที่ได้รับจากธาราบำบัดมีหลายประการ คือ ลดความเจ็บปวด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาข้อยึดติด  ฝึกสมดุลทรงตัวตลอดจนการผ่อนคลายความเครียดทางกายและใจ ธาราบำบัดยังสามารถส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย การปฏิบัติการในน้ำมีรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีในการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบหลักการและวิธีการขั้นตอนในการดำเนินการแก่ผู้ที่ลงสระ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

Aquatic fitness : Moving wave above waist (AQF-AWM)

PR AQF-AWM (1)

     หลักการและเทคนิคของธาราพลานามัย เป็นรูปแบบการบริหารกายและการออกกำลังกายในน้ำ เพื่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติ  การเรียนรู้ด้านทฤษฎีหรือการบรรยายจากสื่อต่างๆในปัจจุบันหรือจากการอบรมเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนรับรู้และสัมผัสความรู้สึกที่ได้รับจากอิทธิพลของน้ำและรูปแบบการเคลื่อนไหวในน้ำได้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติในน้ำจะทำให้ทราบถึงการประเมินสมรรถภาพตนเองได้เป็นอย่างดี  การอบรมครั้งนี้เกี่ยวกับหลักการและท่าทางที่ใช้บริหารและออกกำลังกายในน้ำของส่วนแขนและลำตัวทั้งหมดที่อยู่เหนือระดับเอว  เพื่อให้ได้รับประสิทธิผลของการกระทำและให้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง สามารถนำไปพัฒนาตนเองและแนะนำผู้อื่นได้อย่างถูกต้องต่อไป ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ในท่าทางและวิธีที่เหมาะสมและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

     คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังในน้ำให้แก่นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักพละ และผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการออกกำลังกาย เพื่อนำไปแนะนำวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

Aquatic fitness : a better health by aqua 1

ปัจจุบันผู้รักสุขภาพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่เลือกตามความถนัดและความพอใจ การออกกำลังกายในน้ำเป็นรูปแบบหนึ่งที่กระทำได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น ซึ่งการรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันผู้รักสุขภาพส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรายละเอียดในวิธีปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิด อาจก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง

คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังในน้ำให้แก่นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักพละ และผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการออกกำลังกาย เพื่อนำไปแนะนำวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์