Courses

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น
เรื่อง ธาราพลานามัย ระดับกลาง (Aquatic fitness-Intermediate level)
66119246_2315918385316275_250289798994984960_n

๑. ชื่อกิจกรรม : Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I)
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
๓. หลักการและเหตุผล
ธาราพลานามัย เป็นการออกกำลังกายในน้ำเป็นรูปแบบหนึ่งที่กระทำได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น ซึ่งให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งกายและใจ ผลที่ได้รับคือ การลดปัญหาหรือชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การเพิ่มความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อ และการผ่อนคลายความเครียดทางกายและใจ ในทางปฏิบัติมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกาย การออกแบบท่าทางและขั้นตอนของโปรแกรมการฝึกจึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่แท้จริง ดังนั้น ผู้กระทำหรือผู้ฝึกสอนต้องทราบหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติต่อตนเองได้อย่างถูกต้องและสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงทางสรีรร่างกายของตนเองซึ่งในปัจจุบันผู้รักสุขภาพส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรายละเอียดในวิธีปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลทางสื่อเทคโนโลยีหลายทาง อาจได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดรวมทั้งขาดการวิเคราะห์อย่างรอบอบก่อนที่จะนำมาปฏิบัติ อาจก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังในน้ำให้แก่นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (AQF-B) ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเติมพร้อมที่จะพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำการฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย จึงจัดการอบรมเรื่องนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองและนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป

๔. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
๑. อธิบายหลักการออกกำลังและสมรรถภาพทางกายได้อย่างถูกต้อง
๒. เข้าใจและอธิบายหลักพลศาสตร์ของไหลและชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวได้ถูกต้อง
๓. อธิบายและปฏิบัติรูปแบบตามหลักการธาราพลานามัยในแต่ละเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
๔. ออกแบบและปฏิบัติการออกกำลังตามแผนโปรแกรมได้อย่างเหมาะสม
๕. เข้าใจหลักโภชนาการสำหรับการคุมน้ำหนักและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. วิธีการดำเนินการ
รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
๖. วิทยากร
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อดีตอาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖.๒ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรกริช กล้าผจญ
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
ผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (AQF-B) มาแล้วเท่านั้น
ผู้เข้ารับอบรมต้องมีส่วนร่วมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ สามารถลงสระน้ำได้ครบเวลา จึงจะได้ใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
รับสมัครจำนวน ๓๐ คน การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับการสมัครก่อนหลัง
๘. ระยะเวลา วันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
๙. สถานที่ คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อาคารชลภาสธาราบำบัด
๒๒๕/๑๘๒ ม.๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบล บ้านแหวน อำเภอ หางดง
จังหวัด เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียน คนละ ๔,๐๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียน รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๒ วัน
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ
โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒-๕๙๔๒
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีโอกาสได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธาราพลานามัย (Aquatic Therapy) เบื้องต้นจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ทราบแนวทางที่ถูกต้องทางธาราพลานามัย สามารถปฏิบัติด้วยความมั่นใจได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

๑๒. ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑๓. การประเมินการดำเนินกิจกรรม
โดยการประเมินจากวิทยากร ด้วยการสังเกตระหว่างการอบรมและโดยการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

****************************

กำหนดการอบรมวิชาการระยะสั้น
ธาราพลานามัย ระดับกลาง : Aquatic Fitness-intermediate level (AQF-I)
วันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.             ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น             ทบทวนความรู้ ๐.๕
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น             บรรยายเรื่อง ชีวกลศาสตร์ของเนื้อเยื่อกับการออกกำลังกาย ๑.๕
(Biomechanics of soft tissues and aquatic exercise)
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.             พัก อาหารว่าง
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.             บรรยาย เรื่อง สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) ๑.๐
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น             พัก อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น             บรรยายเรื่อง โภชนาการสำหรับการคุมน้ำหนักและสุขภาพดี ๑.๕
โดย รศ.นพ จักรกริช กล้าผจญ
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น             ปฏิบัติการในสระน้ำ (Flexibility training and Strength training) ๒.๐
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
อาหารว่างตามอัธยาศัย

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.             บรรยาย เรื่อง รูปแบบธาราพลานามัย (Types of aquatic exercise) ๑.๐
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.             พัก อาหารว่าง
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.             บรรยาย เรื่อง ผู้นำออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ ๑.๐
(Effective exercise leadership)
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.             พัก อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.             บรรยาย เรื่อง การจัดแผนโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำ ๑.๕
(Water Exercise periodization)
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น.             ปฏิบัติการในสระน้ำ (Water aerobics and Water Toning) ๒.๐
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
อาหารว่างตามอัธยาศัย
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.              สรุป และ ปิดการอบรม

สำหรับนักกายภาพบำบัด กิจกรรม เลขที่ หน่วยคะแนน ๑๒ PTCEU

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I)
65150194_668785526917771_7607242333758685184_n

๑. ชื่อกิจกรรม Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I)
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
๓. หลักการและเหตุผล
Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา การอบรมครั้งนี้เป็นชั้นกลางที่ต่อยอด จากระดับพื้นฐาน โดยเน้นการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดและการผ่อนคลายในรูปแบบนันทนาการแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการปฏิบัติการในสระน้ำเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการเฉพาะปัญหาในหลักสูตรระดับสูงต่อไป
๔. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
๔.๑ ทราบและสืบค้นข้อมูลงานวิจัยปัจจุบันและการจำแนกกลุ่มโรคได้
๔.๒ อธิบายและปฏิบัติการตามหลัก motor and sensory strategies ได้อย่างถูกต้อง
๔.๓ กำหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมทางธาราบำบัดตามวัตถุประสงค์
๔.๔ กำหนดแผนปฏิบัตินันทนาการในน้ำได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
๕. วิธีการดำเนินการ
รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตในสระและการปฏิบัติการในสระ (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
๖. วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๗. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร WSTH-B และคงสภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๓๐ คน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับการสมัครก่อนหลัง

๘. ระยะเวลา ๓ วัน
วันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๙. สถานที่ ห้องธารทอง ชั้น ๒ อาคารชลภาส ธาราบำบัด
คลินิกายภาพบำบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๕๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียน รวม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ ผู้จัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒๕๙๔๒
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ ได้ต่อยอดและเรียนรู้องค์ความรู้ ตลอดจนได้โอกาสปรึกษาปัญหาหรือข้อสงสัยในงานรักษา
๑๑.๒ นำเทคนิคระดับขั้นกลางนี้ (WSTH-I) ไปปฏิบัติในงานบริการได้อย่างมีประสิทธิผล
๑๑.๓ ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบำบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิคการรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
๑๑.๔ สร้างเครือข่ายด้านธาราบำบัดในประเทศไทย
๑๒. ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และผ่านการทดสอบทางทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยเกณฑ์ร้อยละ ๘๐
๑๓. การประเมินการดำเนินกิจกรรม
โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

****************************

PROGRAM DETAILS
Water Specific Therapy Halliwick– intermediate level
code : WSTH-I Pre requisite : WSTH-B

Day 1
08.30-09.00            Registration
09.00–10.30            Review: The Halliwick 10 point program (10PP) 1.5 hrs.
10.30–10.45            Morning break
10.45–12.15            Water Specific Therapy (WST) guidelines 1.5 hrs.
12.15–13.15            Lunch break
13.15–15.15            Principle of Hydrotherapy prescription 2.0 hrs.
15.15–15.30            Afternoon break
15.30–17.00            Pool protocol prescription ( 4 cases) 1.5 hrs.
Day 2
09.00–10.30            Motor strategies 1.5 hrs.
10.30-10.45            Morning break
10.45–12.15            Sensory strategies 1.5 hrs.
12.15–13.15            Lunch break
13.15–15.15            Pool work: Alignment, biomechanics approaches 2.0 hrs.
15.15–15.30            Afternoon break
15.30–17.00            Pool work: Postural and movement control approaches 1.5 hrs.
Day 3
08.30–10.30            Recreational Hydrotherapy 2.0 hrs.
10.30-10.45            Morning break
10.45–12.15            Modes of pool exercise 1.5 hrs.
12.15–13.15            Lunch break
13.15–15.15            Pool work: Recreational Hydrotherapy 2.0 hrs.
15.15–15.30            Afternoon break
15.30–17.00            Pool work: case presentations and feedback 1.5 hrs.
17.00                       Evaluation & Certification
Instructor : Asst.Prof. Dr.Prapas Pothongsunun code 101XXXX PTCEU = 20 units

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด
เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

50299078_338615633647036_4644629272286199808_n

๑. ชื่อกิจกรรม Hydrotherapy workshop: Water Specific Therapy Halliwick: Basic level
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
๓. หลักการและเหตุผล
ธาราบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางกายเกี่ยวกับการทรงท่าและการเคลื่อนไหว ผลที่ได้รับจากธาราบำบัดมีหลายประการ คือ เพื่อผ่อนคลาย ลดอาการ ลดปัญหาลดความเจ็บปวด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาข้อยึดติดและความเสียสมดุลทรงตัว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้ แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา WSTH เป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยนายแพทย์ทางระบบประสาทในประเทศอังกฤษและใช้กันแพร่หลายมานานในกลุ่มประเทศทางยุโรป ต่อมาเริ่มเผยแพร่เข้ามาในแถบประเทศทางเอเชียโดยมีการเปิดสอนอบรมให้แก่นักกายภาพบำบัดตามประเทศต่างๆที่สนใจอย่างแพร่หลายในแต่ละปี หลักสูตรการอบรมจะมีทั้งหมด ๓ ระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นประยุกต์ การอบรมครั้งนี้เป็นชั้นพื้นฐานเน้นปรับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในพัฒนาองค์ความรู้ WSTH แก่นักกายภาพบำบัดไทย ซึ่งยังไม่เคยหน่วยงานใดจัดอบรมเช่นนี้มาก่อน ประกอบกับคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิงได้ดำเนินการรักษาด้านธาราบำบัดโดยมีนักกายภาพบำบัดประจำและสระธาราบำบัดที่มีความพร้อมด้านสถานที่จัดอบรม จึงจัดอบรมเรื่องนี้เพื่อให้นักกายภาพบำบัดนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป
๔. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
๑. อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราบำบัดได้อย่างถูกต้อง
๒. เชื่อมโยงการรักษาทางธาราบำบัดกับ concept of evidence based-practice และ ICF
๓. คำนึงถึงสมดุลของร่างกายในส่วนที่ใช้งานได้และส่วนที่ใช้งานไม่ได้หรือผิดปกติ
๔. ดูแลจัดการผู้รับบริการทางธาราบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติเทคนิค Water Specific Aquatic Therapy Halliwick ในการรักษาฟื้นฟูผู้รับบริการที่มี
ปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง

๖. นำหลักการของการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและการป้อนข้อมูลย้อนกลับมาออกแบบโปรแกรมการ
รักษาได้ในแต่ละระยะช่วงเวลาของปัญหา
๗. ปฏิบัติการวัดและการประเมินผู้รับบริการในน้ำได้ด้วยวิธีการ Halliwick @-ICF

๕. วิธีการดำเนินการ
รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตในสระและการปฏิบัติการในสระ (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
๖. วิทยากร วิทยากรหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๗. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
นักกายภาพบำบัดทั้งคนไทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ จำนวน ๓๐ คน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับการสมัครก่อนหลัง
๘. ระยะเวลา ๓ วัน จัด ๒ รอบ คือ
รอบแรก (รุ่นที่ ๕) วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
รอบสอง (รุ่นที่ ๖) วันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๙. สถานที่ ห้องธารทอง ชั้น ๒ อาคารชลภาส ธาราบำบัด
คลินิกายภาพบำบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๕๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียน รวม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ ผู้จัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒๕๙๔๒
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้นี้ในประเทศไทย
๒. มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ WSTH เบื้องต้นจากวิทยากรและได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบำบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิคการรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
๔. สามารถสร้างเครือข่ายด้านธาราบำบัดในประเทศไทย
๑๒. ตัวชี้วัด
นักกายภาพบำบัดร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรับสมัคร (๓๐ คน) เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๓. การประเมินการดำเนินกิจกรรม
โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงใน
โอกาสต่อไป

****************************

PROGRAM DETAILS
Hydrotherapy : Water Specific Therapy Halliwick–Basic level (WSTH-B)

Day 1 (27 March / 29 October, 2019)
08.30-09.00            Registration
09.00–10.30            Evidence Based WST and ICF: a case 1.5 hrs.
10.30–10.45            Morning break
10.45–12.15            The Halliwick 10 point program (10PP) 1.5 hrs.
12.15–13.15            Lunch break
13.15–15.15            Fluid mechanics & Therapeutic Effect 2.0 hrs.
15.15–15.30            Afternoon break
15.30–17.00            Pool work : 10 PP 1.5 hrs.
Day 2 (28 March / 30 October, 2019)
09.00–10.30            Water Specific Therapy (WST) 1.5 hrs.
10.30–10.45            Morning break
10.45-12.15            Pool work: WST including patent demonstration 1.5 hrs.
12.15 –13.15            Lunch break
13.15–15.15            Patient assessment & recording 2.0 hrs.
15.15–15.30            Afternoon break
15.30–17.00            Pool work: assessment and patient treatment 1.5 hrs.

Day 3 (29 March / 31 October, 2019)
09.00–10.30            WST-Halliwick video case histories 1.5 hrs.
10.30-10.45            Morning break
10.45–12.15            WST-Halliwick in fall prevention 1.5 hrs.
12.15–13.15            Lunch break
13.15-15.15            Pool work: WST-Halliwick in fall prevention 2.0 hrs.
15.15–15.30            Afternoon break
15.30-17.00            Pool work: patient treatment 1.5 hrs.
17.00                       Evaluation & Certification

Instructor : Asst.Prof. Dr.Prapas Pothongsunun code: PTCEU = 19.5 PTCEU

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น
เรื่อง ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (Aquatic fitness-Basic level) รุ่นที่ ๕

๑. ชื่อกิจกรรม Aquatic fitness-Basic level (AQF-B)
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
๓. หลักการและเหตุผล
ธาราพลานามัย เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายในน้ำนอกเหนือไปจากการว่ายน้ำทั่วไป ซึ่งให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งกายและใจ ผลที่ได้รับคือ การผ่อนคลายความเครียด การลดปัญหาหรือชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การเพิ่มความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อ ปัจจุบันผู้รักสุขภาพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่เลือกตามความถนัดและความพอใจ การออกกำลังกายในน้ำเป็นรูปแบบหนึ่งที่กระทำได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น ซึ่งการรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันผู้รักสุขภาพส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรายละเอียดในวิธีปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิด อาจก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายในน้ำให้แก่นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการออกกำลังกาย เพื่อนำไปแนะนำวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ผู้รักสุขภาพทั่วไป โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธาราพลานามัยจากประเทศญี่ปุ่น Mr. Jun Konno และบุคลากรผู้มีประสบการณ์ด้านธาราบำบัดของคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิงร่วมด้วย จึงจัดการอบรมเรื่องนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติต่อตนเองหรือในหน่วยงานของตนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป

๔. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
๑. อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง
๒. บอกการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาจากการปฏิบัติธาราพลานามัย
๓. อธิบายและปฏิบัติรูปแบบตามหลักการธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง
๔. ปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางกายได้อย่างถูกต้อง
๕. อธิบายและปฎิบัติการออกกำลังกายในน้ำที่เน้นทั้งกายและใจได้อย่างถูกต้อง
๕. วิธีการดำเนินการ
รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
๖. วิทยากร ๖.๑ Mr. Jun Konno ผู้เชี่ยวชาญด้าน Aquatic Therapy จากประเทศญี่ปุ่น
๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
๗.๑ นักกายภาพบำบัด ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ หรือ
๗.๒ ผู้สนใจทั่วไป ที่มีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายและมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้เข้ารับอบรมต้องมีส่วนร่วมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ สามารถลงสระน้ำได้ครบเวลา จึงจะได้
ใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
รับสมัครจำนวน ๓๐ คน การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับการสมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนหลัง
๘. ระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๙. สถานที่ ห้องธารทอง ชั้น ๒ อาคารชลภาสธาราบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียน คนละ ๕,๕๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียน รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ
โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒-๕๙๔๒
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับธาราพลานามัย (Aquatic Therapy) เบื้องต้นจากวิทยากรชาวต่างประเทศในประเทศไทย
๒. ได้รับประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิดและฝึกทักษะได้เต็มที่
๓. ได้แนวทางที่ถูกต้องทางธาราพลานามัย สามารถปฏิบัติด้วยความมั่นใจได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
๑๒. ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑๓. การประเมินการดำเนินกิจกรรม
โดยการประเมินจากวิทยากร ด้วยการสังเกตระหว่างการอบรมและโดยการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

****************************

50921787_368941430566870_6459749723648557056_n

กำหนดการอบรมวิชาการระยะสั้น
ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (AQF-B) รุ่นที่ ๕

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น.          ลงทะเบียน
๐๘.๔๕-๑๐.๑๕ น.          บรรยายเรื่อง พลศาสตร์ของของไหล (Fluid mechanics) ๑.๕ ชม.
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.           พัก อาหารว่าง
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.           บรรยาย เรื่อง น้ำและผลทางสรีรวิทยา ๑.๕ ชม.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.           พัก อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.           บรรยายเรื่อง นิยามและหลักการธาราพลานามัย ๑.๐ ชม.
(Aquatic Therapy Concept and Principles)
โดย Mr. Jun Konno วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.           บรรยาย เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางธาราพลานามัย ๑.๐ ชม.
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.           พัก อาหารว่าง
๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น.          ปฏิบัติการในสระน้ำ 1 Basic Movement ๒.๐ ชม.
โดย Mr. Jun Konno วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
และ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๐๘.๔๕-๑๐.๑๕ น.          บรรยาย เรื่อง ธาราพลานามัยและการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ๑.๕ ชม.
(Basic Aquatic Therapy and Movement)
โดย Mr. Jun Konno วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.           พัก อาหารว่าง
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.           บรรยาย เรื่อง พื้นฐานเกี่ยวพันของพังผืดและกล้ามเนื้อ ๑.๕ ชม.
(Basic Myofascial Linkages Concept)
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.           พัก อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.           บรรยาย เรื่อง การวัดและประเมินผลทางกาย ๑.๐ ชม.
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.           ปฏิบัติการในสระน้ำ 2 Combine and Aerobic Movement ๓.๐ ชม.
โดย Mr. Jun Konno วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
และ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
อาหารว่างตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๐๘.๔๕-๐๙.๔๕ น.          บรรยาย เรื่อง แนวคิดการรำมวยจีนในน้ำ ๑.๐ ชม.
โดย Mr. Jun Konno วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น.           พัก อาหารว่าง
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.           บรรยาย เรื่อง ท่าทางการรำมวยจีนในน้ำ ๒.๐ ชม.
โดย Mr. Jun Konno วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.           พัก อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.           ปฏิบัติการในสระน้ำ 3 การรำมวยจีนในน้ำ ๓.๐ ชม.
โดย Mr. Jun Konno วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
และ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.           สรุป และ ปิดการอบรม

สำหรับนักกายภาพบำบัด
กิจกรรม เลขที่ หน่วยคะแนน ๒๐ PTCEU

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น
เรื่อง ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (Aquatic fitness-Basic level) รุ่นที่ ๖

๑. ชื่อกิจกรรม : Aquatic fitness-Basic level (AQF-B)
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง
๓. หลักการและเหตุผล
ธาราพลานามัย เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายในน้ำนอกเหนือไปจากการว่ายน้ำทั่วไป ซึ่งให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งกายและใจ ผลที่ได้รับคือ การผ่อนคลายความเครียด การลดปัญหาหรือชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การเพิ่มความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อ ปัจจุบันผู้รักสุขภาพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่เลือกตามความถนัดและความพอใจ การออกกำลังกายในน้ำเป็นรูปแบบหนึ่งที่กระทำได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น ซึ่งการรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันผู้รักสุขภาพส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรายละเอียดในวิธีปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิด อาจก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังในน้ำให้แก่นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการออกกำลังกาย เพื่อนำไปแนะนำวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ผู้รักสุขภาพทั่วไปและมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านธาราบำบัดของคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธาราพลานามัยจากประเทศญี่ปุ่น Mr. Jun Konno ผู้เชี่ยวชาญด้านธาราพลานมัย จึงจัดการอบรมเรื่องนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติต่อตนเองหรือในหน่วยงานของตนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป
๔. วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
๑. อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง
๒. บอกการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาจากการปฏิบัติธาราพลานามัย
๓. อธิบายและปฏิบัติรูปแบบตามหลักการธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง
๔. ปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางกายได้อย่างถูกต้อง
๕. อธิบายและปฎิบัติการออกกำลังกายที่เน้นทั้งกายและใจได้อย่างถูกต้อง
๕. วิธีการดำเนินการ
รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียดโครงการ
ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
๖. วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อดีตอาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
๗.๑ นักกายภาพบำบัด ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ หรือ
๗.๒ ผู้สนใจทั่วไป ที่มีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายและมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้เข้ารับอบรมต้องมีส่วนร่วมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ สามารถลงสระน้ำได้ครบเวลา จึงจะได้
ใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
รับสมัครจำนวน ๓๐ คน การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลังการสมัคร
๘. ระยะเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๙. สถานที่ ห้องธารทอง ชั้น ๒ อาคารชลภาสธาราบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียน คนละ ๕,๕๐๐ บาท
ค่าลงทะเบียน รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ
โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒-๕๙๔๒
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้นี้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในประเทศไทย
๒. มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธาราพลานามัย (Aquatic Therapy) เบื้องต้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ได้แนวทางที่ถูกต้องทางธาราพลานามัย สามารถปฏิบัติด้วยความมั่นใจได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
๑๒. ตัวชี้วัด
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๑๓. การประเมินการดำเนินกิจกรรม
โดยการประเมินจากวิทยากร ด้วยการสังเกตระหว่างการอบรมและโดยการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

****************************

กำหนดการอบรมวิชาการระยะสั้น
ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (AQF-B) รุ่นที่ ๖

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น.            ลงทะเบียน
๐๘.๔๕-๑๐.๑๕ น.            บรรยายเรื่อง พลศาสตร์ของของไหล (Fluid mechanics) ๑.๕ ชม.
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.            พัก อาหารว่าง
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.            บรรยาย เรื่อง น้ำและผลทางสรีรวิทยา ๑.๕ ชม.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.            พัก อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.            บรรยายเรื่อง นิยามและหลักการธาราพลานามัย ๑.๐ ชม.
(Aquatic Therapy Concept and Principles)
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.            บรรยาย เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางธาราพลานามัย ๑.๐ ชม.
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.            พัก อาหารว่าง
๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น.            ปฏิบัติการในสระน้ำ 1 Basic Movement ๒.๐ ชม.
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๘.๔๕-๑๐.๑๕ น.            บรรยาย เรื่อง ธาราพลานามัยและการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ๑.๕ ชม.
(Basic Aquatic Therapy and Movement)
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.            พัก อาหารว่าง
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.            บรรยาย เรื่อง พื้นฐานเกี่ยวพันของพังผืดและกล้ามเนื้อ ๑.๕ ชม.
(Basic Myofascial Linkages Concept)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.            พัก อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.            บรรยาย เรื่อง การวัดและประเมินผลทางกาย ๑.๐ ชม.
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.            ปฏิบัติการในสระน้ำ 2 Combine and Aerobic Movement ๓.๐ ชม.
อาหารว่างตามอัธยาศัย
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๘.๔๕-๐๙.๔๕ น.           บรรยาย เรื่อง แนวคิดการรำมวยจีนในน้ำ ๑.๐ ชม.
๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น.            พัก อาหารว่าง
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.            บรรยาย เรื่อง ท่าทางการรำมวยจีนในน้ำ ๒.๐ ชม.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.            พัก อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.            ปฏิบัติการในสระน้ำ 3 การรำมวยจีนในน้ำ ๓.๐ ชม.
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.            สรุป และ ปิดการอบรม

สำหรับนักกายภาพบำบัด
กิจกรรม เลขที่ หน่วยคะแนน ๒๐ PTCEU