Courses

โครงการอบรมวิชาการธาราบำบัด เรื่อง กายภาพบำบัดกับปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง

(Physical Therapy Coping with Problems of Cancer Patients)

PR PT CA

       มะเร็งเป็นโรคที่ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของกลุ่มประชากรไทย นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น สาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกาย นับวันสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษจากฝีมือมนุษย์ก่อให้เกิดสารก่อเซลล์มะเร็งในร่างกาย ปัญหาที่เกิดขึ้นในกายคนเป็นไปตามระยะขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง แม้ว่าการรักษาทางแพทย์มีหลายวิธีการที่จะเลือกรักษา แต่ก็ไม่มีวิธีการใดที่จะหยุดยั้งหรือรักษาให้หายขาดได้อย่างได้อย่างแน่นอน กายภาพบำบัดเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายและการเคลื่อนไหวให้แก่ผู้ป่วยในทุกระยะของการเป็นมะเร็ง  กายภาพบำบัดจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางกายตามสภาพร่างกายที่เกิดจากการตอบสนองของวิธีการรักษาทางการแพทย์ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจนถึงระยะสุดท้าย บทบาทของนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้กระตุ้นและประคับประคองผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีที่สุดทุกช่วงระยะเวลาและแนะนำญาติผู้ป่วยถึงการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละราย ญาติและผู้ดูแลจะต้องช่วยเหลือด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตามลักษณะอาการที่พบในระหว่างการรักษาโดยแพทย์หรือการรักษาสิ้นสุดลง  ดังนั้น นักกายภาพบำบัดและญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยต้องรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนหาประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดทักษะอันนำไปสู่ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. สังเกตและบอกอาการหรือสิ่งเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตของผู้ป่วยได้ ในแต่ละช่วงเวลาของภาวะปัญหามะเร็งได้

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิต ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งได้

๓. เลือกรูปแบบทางกายภาพบำบัดและวิธีการบริหารกาย ออกกำลังกาย ตามหลักการและขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

๔. บ่งบอกประโยชน์ ข้อระวังและข้อห้าม ในการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยได้ถูกต้อง

๕. แนะนำและจัดโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

วิธีการดำเนินการ

รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวีดีทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบำบัด

เรื่อง  Water Specific Therapy Halliwick : Pool Practice (WSTH-BLM)

3

       Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว  การเรียนรู้ด้านทฤษฎีหรือบรรยายทำให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการจัดการ การอบรมครั้งนี้เป็นภาคปฏิบัติการที่ผู้เรียนผ่านการเรียนภาคบรรยายมาแล้วและประสงค์ฝึกปฏิบัติการในน้ำ เพื่อเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องและเพิ่มประสบการณ์ โดยนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดและการผ่อนคลายในรูปแบบนันทนาการแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการปฏิบัติการในสระน้ำเพื่อพัฒนาทักษะทางคลินิกและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการเฉพาะปัญหาในหลักสูตรระดับสูงต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. ปฏิบัติการตามหลักทางทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง

๒. กำหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับปัญหาของผู้รับบริการในแต่ละราย

๓. ประเมินความก้าวหน้าทางการรักษาได้อย่างเหมาะสมเป็นรายคน

๔. กำหนดแผนปฏิบัตินันทนาการในน้ำได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดำเนินการ

รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยายสรุปรวบยอด การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น

เรื่อง  ธาราพลานามัยถ้วนหน้า ระดับพื้นฐาน   (Aquatic fitness for all -Basic level)

2

       ธาราพลานามัย เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายในน้ำนอกเหนือไปจากการว่ายน้ำทั่วไป ซึ่งให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งกายและใจ ผลที่ได้รับคือ การผ่อนคลายความเครียด การลดปัญหาหรือชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การเพิ่มความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อ ปัจจุบันผู้รักสุขภาพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่เลือกตามความถนัดและความพอใจ การออกกำลังกายในน้ำเป็นรูปแบบหนึ่งที่กระทำได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น ซึ่งการรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันผู้รักสุขภาพส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรายละเอียดในวิธีปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิด อาจก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง

วัตถุประสงค์

๑. อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง

๒. บอกการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาจากการปฏิบัติธาราพลานามัย

๓. อธิบายและปฏิบัติรูปแบบตามหลักการธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง

๔. ปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางกายได้อย่างถูกต้อง

๕. อธิบายและปฏิบัติการออกกำลังกายที่เน้นทั้งกายและใจได้อย่างถูกต้อง

วิธีการดำเนินการ

รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบำบัด

เรื่อง  Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-BLM)

WSTH-M-PR (3)

         Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้ แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา WSTH เป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยนายแพทย์ทางระบบประสาทในประเทศอังกฤษและใช้กันแพร่หลายมานานในกลุ่มประเทศทางยุโรป ต่อมาเริ่มเผยแพร่เข้ามาในแถบประเทศทางเอเชียโดยมีการเปิดสอนอบรมให้แก่นักกายภาพบำบัดตามประเทศต่างๆที่สนใจอย่างแพร่หลายในแต่ละปี

วัตถุประสงค์ 

๑.  อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราบำบัดได้อย่างถูกต้อง

๒.  เชื่อมโยงการรักษาทางธาราบำบัดกับ concept of evidence based-practice และ ICF

๓.  คำนึงถึงสมดุลของร่างกายในส่วนที่ใช้งานได้และส่วนที่ใช้งานไม่ได้หรือผิดปกติ

๔.  วางแผนจัดการผู้รับบริการทางธาราบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.  ทราบและนำเทคนิค Water Specific Therapy Halliwick ในการรักษาฟื้นฟูผู้รับบริการที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง

๖.  นำหลักการของการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและการป้อนข้อมูลย้อนกลับมาออกแบบโปรแกรมการรักษาได้ในแต่ละระยะช่วงเวลาของปัญหา

๗.  ทราบการวัดและการประเมินผู้รับบริการในน้ำได้ด้วยวิธีการ Halliwick @-ICF

วิธีการดำเนินการ

การอบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าสู่ระบบการเรียนตามกำหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การกำกับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะทำการตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั้งยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์ วิดิทัศน์การฝึกธาราบำบัดในผู้ทีมีปัญหาและทำแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามกำหนดเวลา

ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ทำการบรรยายและซักถามปัญหาต่อวิทยากรผู้สอนได้นอกเวลาบรรยายด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงได้ ในช่วงระยะเวลาเปิดการอบรม

หากผู้เข้าอบรม มิได้เข้าระบบตามเวลากำหนดและ/หรือไม่ทำแบบทดสอบและส่งงานที่มอบหมายคืนภายในกำหนดเวลา หรือมิได้รับฟังการบรรยายสดตามวันเวลานัดหมาย ทีมงานวิทยากรตรวจสอบและบันทึกหลักฐานแล้ว  วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายชื่อเพื่อขึ้นคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบำบัด

เรื่อง  Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-ILM)

3

         Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา การอบรมครั้งนี้เป็นชั้นกลางที่ต่อยอด จากระดับพื้นฐาน โดยเน้นการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดและการผ่อนคลายในรูปแบบนันทนาการแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการปฏิบัติการในสระน้ำเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการเฉพาะปัญหาในหลักสูตรระดับสูงต่อไป

วัตถุประสงค์

๑.  ทราบและสืบค้นข้อมูลงานวิจัยปัจจุบันและการจำแนกกลุ่มโรคได้

๒.  อธิบายและปฏิบัติการตามหลัก motor and sensory strategies ได้อย่างถูกต้อง

๓.  กำหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมทางธาราบำบัดตามวัตถุประสงค์

๔.  กำหนดแผนปฏิบัตินันทนาการในน้ำได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดำเนินการ

การอบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าสู่ระบบการเรียนตามกำหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การกำกับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะทำการตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั้งยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์ วิดิทัศน์การฝึกธาราบำบัดในผู้ทีมีปัญหาและทำแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามกำหนดเวลา

ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ทำการบรรยายและซักถามปัญหาต่อวิทยากรผู้สอนได้นอกเวลาบรรยายด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงได้ ในช่วงระยะเวลาเปิดการอบรม

หากผู้เข้าอบรม มิได้เข้าระบบตามเวลากำหนดและ/หรือไม่ทำแบบทดสอบและส่งงานที่มอบหมายคืนภายในกำหนดเวลา หรือมิได้รับฟังการบรรยายสดตามวันเวลานัดหมาย ทีมงานวิทยากรตรวจสอบและบันทึกหลักฐานแล้ว  วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายชื่อเพื่อขึ้นคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************