การอบรม

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น

เรื่อง  ธาราพลานามัยถ้วนหน้า ระดับพื้นฐาน   (Aquatic fitness for all -Basic level Mixed)

213746588_2906135406316667_7106446856292307226_n

       ธาราพลานามัย เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายในน้ำนอกเหนือไปจากการว่ายน้ำทั่วไป ซึ่งให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งกายและใจ ผลที่ได้รับคือ การผ่อนคลายความเครียด การลดปัญหาหรือชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การเพิ่มความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อ ปัจจุบันผู้รักสุขภาพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่เลือกตามความถนัดและความพอใจ การออกกำลังกายในน้ำเป็นรูปแบบหนึ่งที่กระทำได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น ซึ่งการรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันผู้รักสุขภาพส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในรายละเอียดในวิธีปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิด อาจก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง

วัตถุประสงค์

๑. อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง

๒. บอกการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาจากการปฏิบัติธาราพลานามัย

๓. อธิบายและปฏิบัติรูปแบบตามหลักการธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง

๔. ปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางกายได้อย่างถูกต้อง

๕. อธิบายและปฏิบัติการออกกำลังกายที่เน้นทั้งกายและใจได้อย่างถูกต้อง

วิธีการดำเนินการ

รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณ

เรื่อง รู้ไว้ “กฎหมายโฆษณาและประกอบวิชาชีพ” – ร้คดี

law

       ปัจจุบันการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและสถานพยาบาล มีบทบาทสำคัญมาก เพราะเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของตนเองต่อสาธารณชน ซึ่งอาจใช้หรือไม่ใช้ตัวบุคคลและอาจมีการระบุชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและสถานพยาบาลต้องมีการแข่งขันกันสูงขึ้นตามไปด้วย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ทำการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารและเข้าใจถึงบริการด้านกายภาพบำบัด อีกทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้บริโภคทำให้เกิดการคล้อยตามและต้องการที่จะรับบริการจากนักกายภาพบำบัดหรือสถานพยาบาลแห่งนั้น  ซึ่งนักกายภาพบำบัดที่เป็นผู้ประกอบกิจการหรือผู้ดำเนินการของสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกายภาพบำบัดหรือคลินิกกายภาพบำบัดหรือนักกายภาพบำบัดทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระควรจะต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาและการประกอบวิชาชีพอย่างเข้าใจและถูกต้อง ตลอดจนต้องศึกษาความหมายและประเภทของสื่อทุกชนิด เพื่อนำไปเป็นองค์ประกอบในการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าหรือบริการนั้นๆ อีกทั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น หากนักกายภาพบำบัดไม่เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้แล้ว ย่อมมีแนวโน้มกระทำผิดกฎหมายได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า มีนักกายภาพบำบัดจำนวนหนึ่งได้กระทำการโฆษณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาลโดยผิดกฎหมาย และมีแนวโน้มว่าในอนาคตการร้อง เรียนหรือการฟ้องร้องนักกายภาพบำบัดเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักกายภาพบำบัดและวิชาชีพกายภาพบำบัดอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

วัตถุประสงค์

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การประกอบวิชาชีพและสถานพยาบาล ตลอดจนมาตรฐานการให้บริการกายภาพบำบัดทางไกล

๒. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. มีปริมาณคดีร้องเรียนหรือฟ้องร้องนักกายภาพบำบัดลดน้อยลง

วิธีการดำเนินการ

การอบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าสู่ระบบการเรียนตามกำหนดเวลานัดหมายและมีระยะเวลาการเข้าสู่ระบบตามที่กำหนดไว้  ภายใต้การกำกับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะทำการตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั้งยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์และทำแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามกำหนดเวลา ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ทำการบรรยายและซักถามปัญหาต่อวิทยากรผู้สอนได้นอกเวลาบรรยายด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงได้ ในช่วงระยะเวลาเปิดการอบรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

โครงการอบรมวิชาการทางคลินิกกายภาพบำบัด

เรื่อง  Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice : Upper Extremities and Spines (MSK-CPUESP)

MSK          3(1)

       งานกายภาพบำบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในประเทศไทย ควรได้รับการพัฒนา ยกระดับให้ทัดเทียมมาตรฐานต่างประเทศที่เป็นแม่บทองค์ความรู้แห่งวิชาชีพ องค์ความรู้ที่แม่นยำและทักษะทางคลินิกมีความสำคัญยิ่งสำหรับนักกายภาพบำบัดไทย โดยต้องนำกลยุทธ์การจัดการที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิผลมากมาย (เครื่องมือ/แนวคิดในการบำบัด) มาใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิก นักกายภาพบำบัดต้องมีองค์ความรู้ครอบคลุมด้านพยาธิวิทยาทั่วไป การวินิจฉัยแยกปัญหา การจัดการ รวมถึงการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการกลับคืนไปเล่นในกรณีของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

วัตถุประสงค์

๑. จดจำรูปแบบอาการและการบาดเจ็บที่พบบ่อยได้ทันที

๒. มีความมั่นใจในการใช้เหตุผลทางคลินิกเพิ่มขึ้น

๓. ปรับแต่งทักษะการจัดการด้วยตนเอง (การประเมินทางคลินิก/ วิธีการ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ป่วย (การให้ข้อมูลและคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ)

๔. เรียนรู้กลยุทธ์การจัดการที่ละเอียดอ่อน แต่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลการรักษาที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และ/หรือเป้าหมายของผู้ป่วย

๕. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ทราบแนวทางและพร้อมที่พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการดำเนินการ

การอบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าสู่ระบบการเรียนตามกำหนดเวลานัดหมายและมีระยะเวลาการเข้าสู่ระบบตามที่กำหนดไว้  ภายใต้การกำกับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะทำการตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั้งยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์และทำแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามกำหนดเวลา ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ทำการบรรยายและซักถามปัญหาต่อวิทยากรผู้สอนได้นอกเวลาบรรยายด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงได้ ในช่วงระยะเวลาเปิดการอบรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

โครงการอบรมวิชาการทางคลินิกกายภาพบำบัด

เรื่อง  Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice : Lower Extremities (MSK-CPLE)

MSK          2(1)

      งานกายภาพบำบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในประเทศไทย ควรได้รับการพัฒนา ยกระดับให้ทัดเทียมมาตรฐานต่างประเทศที่เป็นแม่บทองค์ความรู้แห่งวิชาชีพ องค์ความรู้ที่แม่นยำและทักษะทางคลินิกมีความสำคัญยิ่งสำหรับนักกายภาพบำบัดไทย โดยต้องนำกลยุทธ์การจัดการที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิผลมากมาย (เครื่องมือ/แนวคิดในการบำบัด) มาใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิก นักกายภาพบำบัดต้องมีองค์ความรู้ครอบคลุมด้านพยาธิวิทยาทั่วไป การวินิจฉัยแยกปัญหา การจัดการ รวมถึงการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการกลับคืนไปเล่นในกรณีของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

วัตถุประสงค์

๑. จดจำรูปแบบอาการและการบาดเจ็บที่พบบ่อยได้ทันที

๒. มีความมั่นใจในการใช้เหตุผลทางคลินิกเพิ่มขึ้น

๓. ปรับแต่งทักษะการจัดการด้วยตนเอง (การประเมินทางคลินิก/ วิธีการ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ป่วย (การให้ข้อมูลและคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ)

๔. เรียนรู้กลยุทธ์การจัดการที่ละเอียดอ่อน แต่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลการรักษาที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และ/หรือเป้าหมายของผู้ป่วย

๕. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ทราบแนวทางและพร้อมที่พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการดำเนินการ

การอบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าสู่ระบบการเรียนตามกำหนดเวลานัดหมายและมีระยะเวลาการเข้าสู่ระบบตามที่กำหนดไว้  ภายใต้การกำกับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะทำการตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั้งยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์และทำแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามกำหนดเวลา ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ทำการบรรยายและซักถามปัญหาต่อวิทยากรผู้สอนได้นอกเวลาบรรยายด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงได้ ในช่วงระยะเวลาเปิดการอบรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

โครงการอบรมวิชาการธาราบำบัด เรื่อง กายภาพบำบัดกับปัญหาผู้ป่วยมะเร็ง

(Physical Therapy Coping with Problems of Cancer Patients)

(เลื่อน)

192130429_2878193822444159_2873957337094592618_n

       มะเร็งเป็นโรคที่ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของกลุ่มประชากรไทย นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น สาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกาย นับวันสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษจากฝีมือมนุษย์ก่อให้เกิดสารก่อเซลล์มะเร็งในร่างกาย ปัญหาที่เกิดขึ้นในกายคนเป็นไปตามระยะขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง แม้ว่าการรักษาทางแพทย์มีหลายวิธีการที่จะเลือกรักษา แต่ก็ไม่มีวิธีการใดที่จะหยุดยั้งหรือรักษาให้หายขาดได้อย่างได้อย่างแน่นอน กายภาพบำบัดเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดหรือบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายและการเคลื่อนไหวให้แก่ผู้ป่วยในทุกระยะของการเป็นมะเร็ง  กายภาพบำบัดจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางกายตามสภาพร่างกายที่เกิดจากการตอบสนองของวิธีการรักษาทางการแพทย์ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจนถึงระยะสุดท้าย บทบาทของนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้กระตุ้นและประคับประคองผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีที่สุดทุกช่วงระยะเวลาและแนะนำญาติผู้ป่วยถึงการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละราย ญาติและผู้ดูแลจะต้องช่วยเหลือด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตามลักษณะอาการที่พบในระหว่างการรักษาโดยแพทย์หรือการรักษาสิ้นสุดลง  ดังนั้น นักกายภาพบำบัดและญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยต้องรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนหาประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดทักษะอันนำไปสู่ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. สังเกตและบอกอาการหรือสิ่งเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตของผู้ป่วยได้ ในแต่ละช่วงเวลาของภาวะปัญหามะเร็งได้

๒. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิต ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งได้

๓. เลือกรูปแบบทางกายภาพบำบัดและวิธีการบริหารกาย ออกกำลังกาย ตามหลักการและขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

๔. บ่งบอกประโยชน์ ข้อระวังและข้อห้าม ในการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยได้ถูกต้อง

๕. แนะนำและจัดโภชนาการที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

วิธีการดำเนินการ

รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวีดีทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบำบัด

เรื่อง  Water Specific Therapy Halliwick : Pool Practice

(เลื่อน)

191736611_2878193835777491_2384846891982381307_n

       Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว  การเรียนรู้ด้านทฤษฎีหรือบรรยายทำให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการจัดการ การอบรมครั้งนี้เป็นภาคปฏิบัติการที่ผู้เรียนผ่านการเรียนภาคบรรยายมาแล้วและประสงค์ฝึกปฏิบัติการในน้ำ เพื่อเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องและเพิ่มประสบการณ์ โดยนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดและการผ่อนคลายในรูปแบบนันทนาการแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการปฏิบัติการในสระน้ำเพื่อพัฒนาทักษะทางคลินิกและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการเฉพาะปัญหาในหลักสูตรระดับสูงต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. ปฏิบัติการตามหลักทางทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง

๒. กำหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับปัญหาของผู้รับบริการในแต่ละราย

๓. ประเมินความก้าวหน้าทางการรักษาได้อย่างเหมาะสมเป็นรายคน

๔. กำหนดแผนปฏิบัตินันทนาการในน้ำได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดำเนินการ

รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยายสรุปรวบยอด การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบำบัด

เรื่อง  Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-ILM)

3

         Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา การอบรมครั้งนี้เป็นชั้นกลางที่ต่อยอด จากระดับพื้นฐาน โดยเน้นการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดและการผ่อนคลายในรูปแบบนันทนาการแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการปฏิบัติการในสระน้ำเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการเฉพาะปัญหาในหลักสูตรระดับสูงต่อไป

วัตถุประสงค์

๑.  ทราบและสืบค้นข้อมูลงานวิจัยปัจจุบันและการจำแนกกลุ่มโรคได้

๒.  อธิบายและปฏิบัติการตามหลัก motor and sensory strategies ได้อย่างถูกต้อง

๓.  กำหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมทางธาราบำบัดตามวัตถุประสงค์

๔.  กำหนดแผนปฏิบัตินันทนาการในน้ำได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดำเนินการ

การอบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าสู่ระบบการเรียนตามกำหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การกำกับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะทำการตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั้งยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์ วิดิทัศน์การฝึกธาราบำบัดในผู้ทีมีปัญหาและทำแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามกำหนดเวลา

ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ทำการบรรยายและซักถามปัญหาต่อวิทยากรผู้สอนได้นอกเวลาบรรยายด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงได้ ในช่วงระยะเวลาเปิดการอบรม

หากผู้เข้าอบรม มิได้เข้าระบบตามเวลากำหนดและ/หรือไม่ทำแบบทดสอบและส่งงานที่มอบหมายคืนภายในกำหนดเวลา หรือมิได้รับฟังการบรรยายสดตามวันเวลานัดหมาย ทีมงานวิทยากรตรวจสอบและบันทึกหลักฐานแล้ว  วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายชื่อเพื่อขึ้นคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ดังนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

****************************