Courses

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบำบัด

เรื่อง  Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level  (WSTH-IL)

3

๑.  ชื่อกิจกรรม           Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I)

๒.  หน่วยงานรับผิดชอบ          คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

      ผู้รับผิดชอบโครงการ          ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์  ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง

๓.  หลักการและเหตุผล

Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา การอบรมครั้งนี้เป็นชั้นกลางที่ต่อยอด จากระดับพื้นฐาน โดยเน้นการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดและการผ่อนคลายในรูปแบบนันทนาการแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการปฏิบัติการในสระน้ำเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การจัดการเฉพาะปัญหาในหลักสูตรระดับสูงต่อไป

๔.  วัตถุประสงค์   เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ

๔.๑  ทราบและสืบค้นข้อมูลงานวิจัยปัจจุบันและการจำแนกกลุ่มโรคได้

๔.๒  อธิบายและปฏิบัติการตามหลัก motor and sensory strategies ได้อย่างถูกต้อง

๔.๓  กำหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมทางธาราบำบัดตามวัตถุประสงค์

๔.๔  กำหนดแผนปฏิบัตินันทนาการในน้ำได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

๕.  วิธีการดำเนินการ

ในสถานการณ์ยุคโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไม่ทราบว่าจะเบาบางลงหรือยุติการแพร่ระบาดอย่างถาวร และสังคมทั่วโลกจะเข้ารูปแบบ New Normal  ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของพฤติกรรรมและระบบใหม่ในการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ  ดังนั้น คลินิกกายภาพบำบัดคิดจัดระบบการอบรมวิชาการในแนวใหม่ คือ การอบรมนอกห้องบรรยาย เรียนรู้แบบไร้ขอบเขตด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยที่ทุกคนคุ้นเคยและเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ในกิจวัตรประจำวัน

การอบรมครั้งนี้เป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์สาธิตเทคนิคการปฏิบัติ  วิดิทัศน์การฝึกธาราบำบัดในผู้ทีมีปัญหา โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าสู่ระบบการเรียน ตามกำหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การกำกับ ควบคุมจากทีมงานของวิทยากรทำการตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา

วิทยากรผู้สอนและผู้เข้าอบรมติดต่อสื่อสารได้แบบออนไลน์สด สามารถโต้ตอบได้ทั้งสองทาง  ตรวจสอบได้ด้วยการทำแบบทดสอบคำถามปรนัยหรือตอบอธิบายปัญหาคำถามแบบสั้นๆ ก่อนและหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ทำการบรรยาย

ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

หากผู้เข้าอบรม มิได้เข้าระบบตามเวลากำหนดและ/หรือมิได้รับฟังการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทีมงานวิทยากรตรวจพบพร้อมหลักฐานแล้ว  วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายชื่อเพื่อขึ้นคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

๖.  วิทยากร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

ข้าราชการบำนาญ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักกายภาพบำบัดอาวุโส  ประจำคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง

๗.  คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม

          นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร WSTH-B หรือ WSTH-BL  และคงสภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๕๐ คน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรม การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลังของการสมัครที่สมบูรณ์

๘.   ระยะเวลา   ๑๐ ชั่วโมง  จัด ๒ รอบ คือ

รุ่นที่ ๑   วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ

รุ่นที่ ๒   วันที่  ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

๙.   สถานที่ออกสื่อ       คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด

ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๓๐

๑๐. งบประมาณ          ค่าลงทะเบียนคนละ  ๒,๕๐๐ บาท รวมไฟล์เอกสารการอบรม

                                      ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวณัฐธิดา เพิ่งบุญ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒๕๙๔๒

๑๑.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑  ได้ต่อยอดและเรียนรู้องค์ความรู้ ตลอดจนได้โอกาสปรึกษาปัญหาหรือข้อสงสัยในงานรักษา

๑๑.๒  นำเทคนิคระดับขั้นกลางนี้ (WSTH-I) ไปปฏิบัติในงานบริการได้อย่างมีประสิทธิผล

๑๑.๓  ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบำบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิคการรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น

๑๑.๔  สร้างเครือข่ายด้านธาราบำบัดในประเทศไทย

๑๒.   ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าอบรม (๕๐ คน)  เข้ารับการทดสอบภาคบรรยายตามที่กำหนด ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีเพิ่มขึ้น

๑๓.   การประเมินการดำเนินกิจกรรม

          โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  สรุปผลและข้อแนะนำจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงต่อไป

Water Specific Therapy Halliwick: intermediate level (WSTHIL)

Prerequisite : WSTHB or WSTH_BL

Day 1  (6 August / 12 October 2020)

9.0012.00

  1. 1. Pre-teat and review: The Halliwick 10 point program                        1.5       hrs.
  2. 2. Water Specific Therapy (WST) guidelines                                            1.5       hrs.

13.3016.30

  1. 3. Principle of Hydrotherapy prescription                                                1.5       hrs.
  2. 4. Motor strategies                                                                                         1.5       hrs.

Day2  (7 August / 13 October, 2020)

9.0013.00

  1. 5. Sensory strategies                                                                                      1.0       hrs.
  2. 6. Recreational Hydrotherapy                                                                     2.0       hrs.
  3. 7. Modes of pool exercise                                                                              1.0       hr.

Total hours                                                        10.0     hrs.

****************************

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบำบัด

เรื่อง  Water Specific Therapy Halliwick : Basic level  (WSTH-BL)

2

๑.  ชื่อกิจกรรม           Hydrotherapy workshop: Water Specific Therapy Halliwick: Basic level

๒.  หน่วยงานรับผิดชอบ          คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     ผู้รับผิดชอบโครงการ          ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง

๓.  หลักการและเหตุผล

ธาราบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางกายเกี่ยวกับการทรงท่าและการเคลื่อนไหว  ผลที่ได้รับจากธาราบำบัดมีหลายประการ คือ เพื่อผ่อนคลาย ลดอาการ ลดปัญหาลดความเจ็บปวด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาข้อยึดติดและความเสียสมดุลทรงตัว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีสำหรับการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้ แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา WSTH เป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยนายแพทย์ทางระบบประสาทในประเทศอังกฤษและใช้กันแพร่หลายมานานในกลุ่มประเทศทางยุโรป ต่อมาเริ่มเผยแพร่เข้ามาในแถบประเทศทางเอเชียโดยมีการเปิดสอนอบรมให้แก่นักกายภาพบำบัดตามประเทศต่างๆที่สนใจอย่างแพร่หลายในแต่ละปี  หลักสูตรการอบรมจะมีทั้งหมด ๓ ระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นประยุกต์  การอบรมครั้งนี้เป็นชั้นพื้นฐานเน้นปรับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำมารักษาทางธาราบำบัดแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว

คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในพัฒนาองค์ความรู้ WSTH แก่นักกายภาพบำบัดไทย ซึ่งยังไม่เคยหน่วยงานใดจัดอบรมเช่นนี้มาก่อน ประกอบกับคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิงได้ดำเนินการรักษาด้านธาราบำบัดโดยมีนักกายภาพบำบัดประจำและสระธาราบำบัดที่มีความพร้อมด้านสถานที่จัดอบรม จึงจัดอบรมเรื่องนี้เพื่อให้นักกายภาพบำบัดนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป

๔.  วัตถุประสงค์   เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ

๑.  อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราบำบัดได้อย่างถูกต้อง

๒.  เชื่อมโยงการรักษาทางธาราบำบัดกับ concept of evidence based-practice และ ICF

๓.  คำนึงถึงสมดุลของร่างกายในส่วนที่ใช้งานได้และส่วนที่ใช้งานไม่ได้หรือผิดปกติ

๔.  วางแผนจัดการผู้รับบริการทางธาราบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.  ทราบและนำเทคนิค Water Specific Aquatic Therapy Halliwick ในการรักษาฟื้นฟูผู้รับบริการ

ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง

๖.  นำหลักการของการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและการป้อนข้อมูลย้อนกลับมาออกแบบโปรแกรมการ

รักษาได้ในแต่ละระยะช่วงเวลาของปัญหา

๗.  ทราบการวัดและการประเมินผู้รับบริการในน้ำได้ด้วยวิธีการ Halliwick @-ICF

๕.  วิธีการดำเนินการ

ในสถานการณ์ยุคโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไม่ทราบว่าจะเบาบางลงหรือยุติการแพร่ระบาดอย่างถาวร และสังคมทั่วโลกจะเข้ารูปแบบ New Normal  ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของพฤติกรรรมและระบบใหม่ในการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ  ดังนั้น คลินิกกายภาพบำบัดคิดจัดระบบการอบรมวิชาการในแนวใหม่ คือ การอบรมนอกห้องบรรยาย เรียนรู้แบบไร้ขอบเขตด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยที่ทุกคนคุ้นเคยและเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ในกิจวัตรประจำวัน

การอบรมครั้งนี้เป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์สาธิตเทคนิคการปฏิบัติ  วิดิทัศน์การฝึกธาราบำบัดในผู้ทีมีปัญหา โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าสู่ระบบการเรียน ตามกำหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การกำกับ ควบคุมจากทีมงานของวิทยากรทำการตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา

วิทยากรผู้สอนและผู้เข้าอบรมติดต่อสื่อสารได้แบบออนไลน์สด สามารถโต้ตอบได้ทั้งสองทาง  ตรวจสอบได้ด้วยการทำแบบทดสอบคำถามปรนัยหรือตอบอธิบายปัญหาคำถามแบบสั้นๆ ก่อนและหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ทำการบรรยาย

ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครออนไลน์

หากผู้เข้าอบรม มิได้เข้าระบบตามเวลากำหนดและ/หรือมิได้รับฟังการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทีมงานวิทยากรตรวจพบพร้อมหลักฐานแล้ว  วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายชื่อเพื่อขึ้นคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

๖.  วิทยากร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

ข้าราชการบำนาญ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักกายภาพบำบัดอาวุโส  ประจำคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง

๗.  คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม

          นักกายภาพบำบัดทั้งคนไทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ จำนวน ๕๐ คน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรม การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลังของการสมัครที่สมบูรณ์

๘.  ระยะเวลา             ๑๐ ชั่วโมง  จัด ๒ รอบ คือ

รุ่นที่ ๑   วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓  และ

รุ่นที่ ๒   วันที่  ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

๙.  สถานที่ออกสื่อ       คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านแหวน

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๓๐

๑๐. งบประมาณ          ค่าลงทะเบียนคนละ  ๒,๕๐๐ บาท   รวมไฟล์เอกสารการอบรม

                                      ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวณัฐธิดา เพิ่งบุญ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒๕๙๔๒

๑๑.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  ได้ประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้นี้ภายในประเทศภายใต้สถานการณ์จำกัด

๒.  มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ WSTH เบื้องต้นจากวิทยากรและได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบำบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิคการรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น

๔.  สามารถสร้างเครือข่ายด้านธาราบำบัดในประเทศไทย

๑๒.  ตัวชี้วัด

ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้าอบรม (๕๐ คน)  เข้ารับการทดสอบภาคบรรยายตามที่กำหนด

๑๓.  การประเมินการดำเนินกิจกรรม

          โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  สรุปผลและข้อแนะนำจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงต่อไป

Water Specific Therapy HalliwickBasic level (WSTHBL)

Day 1 (16 July / 24 September 2020)

9.0012.00

1 Evidence Based WST and ICF: a case                                             1.5       hrs.

2 The Halliwick 10 point program (10PP)                                        1.5       hrs.

13.3016.30

3 Water Specific Therapy (WST)                                                          1.5       hrs.

4 WST-Halliwick in fall prevention                                                      1.5       hrs.

Day 2 (17 July / 25 September 2020)

9.0013.00

5 Fluid mechanics & Therapeutic Effect                                              2.0       hrs.

6 Patient assessment & recording                                                         2.0       hrs.

Total hours                                                      10.0   hrs.

****************************

โครงการอบรมวิชาการธาราพลานามัย

เรื่อง ธาราคลายเครียด   (Aquatic Active and Passive Relaxation )

Final APR

๑.  ชื่อกิจกรรม :         ธาราคลายเครียด   (Aquatic Active and Passive Relaxation-APR )

๒.  หน่วยงานรับผิดชอบ          คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     ผู้รับผิดชอบโครงการ          ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์        ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง

๓.  หลักการและเหตุผล

ธาราพลานามัย เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายในน้ำนอกเหนือไปจากการว่ายน้ำทั่วไป  ซึ่งให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั้งกายและใจ เป็นการลดปัญหาหรือชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อและข้อต่อ รวมทั้งสามารถเพิ่มความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อ ผลที่ได้รับอีกประการหนึ่งคือ การผ่อนคลายความเครียด ด้วยเทคนิคการปฏิบัติในน้ำ สามารถลดความเครียดทางกายและใจได้เป็นอย่างดี  เทคนิคนี้เป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยเรายังไม่นิยมเนื่องจากวัฒนธรรมและค่านิยมบางประการ รวมทั้งขาดผู้รู้ผู้มีความสามารถในการให้บริการ เทคนิคนี้สามาถกระทำได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า Active relaxation  และกระทำโดยมีผู้ให้บริการที่เรียกว่า Passive relaxation ทั้งสองรูปแบบกระทำได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็น ผู้ให้บริการต้องรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง  ตลอดจนประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดทักษะอันนำไปสู่ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้นี้ให้แก่นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการออกกำลังกาย เพื่อนำไปแนะนำและให้บริการด้วยเทคนิควิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ผู้รักสุขภาพทั่วไป  จึงจัดการอบรมเรื่องนี้เพื่อถ่ายทอดงานบริการด้านธาราพลานามัยอีกรูปแบบหนึ่งให้เป็นที่แพร่หลายในคนไทย

๔.  วัตถุประสงค์  เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ

๑.  อธิบายความหมายของเทคนิค Active และ Passive relaxation ได้อย่างถูกต้อง

๒.  บอกการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาจากการปฏิบัติเทคนิคทั้งสองรูปแบบได้

๓.  ปฏิบัติรูปแบบตามหลักการและขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

๔.  บ่งบอกประโยชน์ ข้อควรระวังและข้อห้าม สำหรับผู้รับบริการได้ถูกต้อง

๕.  เลือกและปฎิบัติเทคนิคที่เน้นทั้งกายและใจสำหรับแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง

๕.  วิธีการดำเนินการ

รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ       (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)

ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดโครงการ

๖.  วิทยากร     วิทยากรหลัก     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อดีตอาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรผู้ช่วย    นายเมธิศช์  จันทรสุภาเสน นักกายภาพบำบัดประจำคลินิก

๗.  คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม

          ๗.๑  นักกายภาพบำบัด  ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ  หรือ

๗.๒  ผู้สนใจทั่วไป ที่มีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายและมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ผู้เข้ารับอบรมต้องมีส่วนร่วมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ สามารถลงสระน้ำได้ครบเวลา จึงจะได้ใบประกาศ นียบัตร  ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ

รับสมัครจำนวน ๓๐ คน   การตอบรับขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลังการสมัคร

๘.   ระยะเวลา  ๓  วัน  คือ  วันที่  ๒๗-๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๓

๙.   สถานที่     ห้องธารทอง ชั้น ๒  อาคารชลภาส ธาราบำบัด  คลินิกายภาพบำบัดแม่ปิง

๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบล บ้านแหวน  อำเภอ หางดง

จังหวัด เชียงใหม่  ๕๐๒๓๐

๑๐. งบประมาณ          ค่าลงทะเบียน คนละ ๖,๐๐๐  บาท

ค่าลงทะเบียน รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน

          ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวณัฐธิดา เพิ่งบุญ

โทรศัพท์  ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒-๕๙๔๒

๑๑.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธาราพลานามัย ด้านผ่อนคลายความเครียด (relaxation) เบื้องต้นและได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.  ได้แนวทางที่ถูกต้องของแต่ละเทคนิค สามารถปฏิบัติด้วยความมั่นใจได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

๑๒.   ตัวชี้วัด

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๑๓.   การประเมินการดำเนินกิจกรรม

          โดยการประเมินจากวิทยากร ด้วยการสังเกตระหว่างการอบรมและโดยการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยว่าร้อยละ ๘๐  ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

****************************

Myofascial Release Shan Style

At Mae Ping Physical Therapy Clinic, Hang Dong, Chiang Mai, Thailand

Myofascial Release Shan Style3

                Based on Myofascial massage techniques blending with Shan massage patterns can relieve tension in soft tissues. Gentle handling techniques are applied to work with clients, not on clients. Good for general body relaxation after daily working, playing sports or stress activities. Only Mae Ping Physical Therapy clinic offers this workshop in Thailand.

Time                       Day 1  Saturday                           Day 2  Sunday

09.00-12.00

Concept of MSF Release

Anatomy review and Fascia Lines

Lower limb patterns
12.00-13.00 LUNCH BREAK LUNCH BREAK
13.00-16.00 Upper limb patterns Trunk patterns and combination
16.00-17.30 Head and neck patterns Test and conclusion

 

Instructor:  Assistant Professor Dr.Prapas Pothongsunun   (PhD., NYU, USA)

Location :  Mae Ping Physical Therapy Clinic, Hang Dong District, Chiang Mai Province

Time :  2 consecutive days, 7.5 hours a day from 09.00-12.00 and 13.00-17.30 hrs.

Course fee : 6,500 Baht (US$ 220)  per person including handout and DVD

Class dates : Limit only 6 persons per class/ at least 4 persons, class will be opened

 

MYMA                2020  Sat-Sun  09.00-17.30  Start on weekend of the months

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
=== === ==== ==== 2-3 === 4-5 ==== 5-6 ==== 7-8 5-6

Project Details Download

Registration Download

****************************

Sports and Deep Tissue Massage

At Mae Ping Physical Therapy Clinic, Hang Dong, Chiang Mai, Thailand

Poster3

               Signature Lanna massage techniques and concepts of muscle anatomy and physiology will applied for pre and post events. Effective performance will be gained or resumed afterward. Specific muscles and joints will be emphasized.

   Time                            Day 1   Saturday                                 Day 2   Sunday

09.00-12.00

Concept of Sports Massage;

Anatomy review and Fascia Lines

Trunk and Pelvic girdle

 

12.00-13.00 LUNCH BREAK LUNCH BREAK
13.00-16.00 Neck, Shoulder girdle and Arm Upper and lower leg and Foot
16.00-17.30 Wrist, hand and fingers Test and conclusion

 

Instructor:  Assistant Professor Dr.Prapas Pothongsunun   (PhD., NYU, USA)

Location :  Mae Ping Physical Therapy Clinic, Hang Dong District, Chiang Mai Province

Time :  2 consecutive days, 7.5 hours a day from 09.00-12.00 and 13.00-17.30 hrs.

Course fee : 6,500 Baht (US$ 220)  per person including handout and DVD

Class dates : Limit only 6 persons per class/ at least 4 persons, class will be opened

 

SPMA                 2020  Sat-Sun  09.00-17.30  Start every weekend of the months

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
=== === 21-22 ==== 9-10 ==== 18-19 ==== 12-13 ===== 14-15 12-13

Project Details Download

Registration Download

****************************

Shan Signature Lanna Massage

At Mae Ping Physical Therapy Clinic, Hang Dong, Chiang Mai, Thailand

1st class :: July 6-11, 2020          2nd class ;; Sep.28-Oct.3, 2020

1

Shan Thai Lanna massage is a specific unique maneuver style that inherited from Burmese ancestors. That has not been taught at any Thai massage and rarely found. school and rarely  Massage is performed mostly on the muscles and tendons with a variety of hand techniques. In addition to massage on arms, legs and body, stretching, bending, and pulling will be applied simultaneously. Our clinic was authorized by the original master to conduct this Shan massage style in order to preserve the ancient massage patterns for longer time to the future.
The course will be taught by the licensed and experienced physical therapist, Assistant Professor Dr. Prapas Pothongsunun, both in theory and practice in the total 36 hours.

Contents
Anatomy of the upper arm and shoulder,       2 hours
Anatomy of the torso                                           2 hours
Anatomy of the lower leg                                    2 hours
Basic Biomechanics of Massage                        3 hours
Usage of hand technique                                    3 hours
Shoulder and arm massage technique             3 hours
Massage techniques after                                   3 hours
Techniques for leg massage                               3 hours
Skill training                                                         9 hours
Hermit stretching technique                             3 hours
Written examination and practice exam         3 hours

Location : Mae Ping Physical Therapy Clinic, Hang Dong District, Chiang Mai Province
Time :  6 consecutive days, 6 hours a day from 09.00-12.00 and 13.00-16.00 hrs.
Course fee : 18,000 baht per person including handout, DVD and 2 T-shirts
Class dates :  A           July 6-11,2020
B          September 28 –October 3, 2020

Project Detail Download

Registration Download

****************************