โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบำบัด เรื่อง  Aquatic Specific Therapy (AST-M)

      ธาราบำบัด (Hydrotherapy or Aquatic therapy) เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางกายเกี่ยวกับการทรงท่าและการเคลื่อนไหว ผลที่ได้รับจากธาราบำบัดมีหลายประการ คือ ลดความเจ็บปวด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาข้อยึดติด  ฝึกสมดุลทรงตัวตลอดจนการผ่อนคลายความเครียดทางกายและใจ ธาราบำบัดยังสามารถส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย การปฏิบัติการในน้ำมีรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีในการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคสำหรับนักกายภาพบำบัดด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบหลักการและวิธีการขั้นตอนในการดำเนินการแก่ผู้ที่ลงสระ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมเชิงวิชาการ การประยุกต์นวดฉานกับงานกายภาพบำบัด

         นักกายภาพบำบัดสามารถนำความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านการนวดฉานไปผสมผสานและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษาและเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาทางกายภาพบำบัด ทั้งยังก่อให้เกิดความเข้าใจในเทคนิคการนวดพื้นบ้านล้านนาอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยภาคเหนือที่ควรแก่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าของบรรพชนไว้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบำบัด เรื่อง  Intensive Aquatic Specific Therapy: Neurological Approach

ธาราบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางกายเกี่ยวกับการทรงท่าและการเคลื่อนไหว  ผลที่ได้รับจากธาราบำบัดมีหลายประการ คือ เพื่อผ่อนคลาย ลดอาการ ลดปัญหาลดความเจ็บปวด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  เพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาข้อยึดติดและความเสียสมดุลทรงตัว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย Aquatic Specific Therapy (AST) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธี ที่ประยุกต์หลักการของ เทคนิคเฉพาะ Halliwick 10 point program (HW10Pt) ที่ใช้สำหรับการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคเฉพาะด้านธาราบำบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้ แก่ผู้ที่ลงสระเพื่อการรักษา WST เป็นเทคนิคที่ใช้กันมานานมากกว่า 30 ปีในกลุ่มประเทศทางยุโรป ต่อมาเริ่มเผยแพร่เข้ามาในแถบประเทศทางเอเชียโดยมีการเปิดสอนอบรมให้แก่นักกายภาพบำบัดตามประเทศต่างๆที่สนใจอย่างแพร่หลายในแต่ละปี

การอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรเน้นเฉพาะปัญหาของผู้ที่มีพยาธิสภาพทางระบบประสาท และได้รับการดูแลรักษากับนักกายภาพบำบัดในคลินิกแล้ว การฝึกในน้ำจะเป็นส่วนเสริมในการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวที่ทำได้ง่ายขึ้นและมีแรงต้านเพื่อสร้างความแข็งแรงและความทนทานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนของโลหิตและระบการหายใจ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านธาราบำบัด เรื่อง  การพัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการด้านธาราบำบัด ในภูมิภาคอาเซียนระหว่างไทย – ญี่ปุ่น

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีแผนงานย่อยของแผนแม่บทข้อ 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

               กรมการแพทย์จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ แผนงานที่ 5 พัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับต่างประเทศ (Global Health) โดยเล็งเห็นว่าการติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียนจึงมีความสำคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในทุกๆด้าน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธาราบำบัดให้กับนักกายภาพบำบัดและบุคลากรด้านสาธารณสุขในประเทศและประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและได้มีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทำความร่วมมือในการฝึกอบรม หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุของบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการบริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ต่อมาในปี 2560 ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบำบัดรักษาด้วยวิธีธาราบำบัด ระหว่างกรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กับ Japan National Aquatic Therapy Association นับเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการและการให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านธาราบำบัด ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือนี้คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสหวิชาชีพด้านธาราบำบัดในภูมิภาคให้มีความความเข้มแข็งและมีองค์ความรู้เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการและบริการให้แก่สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน (อ่านต่อได้ใน เอกสารรายละเอียดโครงการ)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง  ธาราพลานามัย : คลื่นพลิ้วใต้เอว

หลักการและเทคนิคของธาราพลานามัย เป็นรูปแบบการบริหารกายและการออกกำลังกายในน้ำ เพื่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติ  การเรียนรู้ด้านทฤษฎีหรือการบรรยายจากสื่อต่างๆในปัจจุบันหรือจากการอบรมเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนรับรู้และสัมผัสความรู้สึกที่ได้รับจากอิทธิพลของน้ำและรูปแบบการเคลื่อนไหวในน้ำได้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติในน้ำจะทำให้ทราบถึงการประเมินสมรรถภาพตนเองได้เป็นอย่างดี  การอบรมครั้งนี้เกี่ยวกับหลักการและท่าทางที่ใช้บริหารและออกกำลังกายในน้ำของส่วนขาและลำตัวส่วนล่างทั้งหมดที่อยู่ต่ำกว่าระดับเอว  เพื่อให้ได้รับประสิทธิผลของการกระทำและให้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง นำไปปรับปรุงตนเองเพื่อสามารถแนะนำผู้อื่นได้อย่างถูกต้องต่อไป ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์ ในท่าทางและวิธีที่เหมาะสมและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี