โครงการอบรมวิชาการผ่านสื่อทางไกล เรื่อง “Clinically integrated strapping (Fundamental level): Ankle and knee injuries” รุ่นที่ 1

         การบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าและข้อเข่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากในงานกายภาพบําบัด โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้รักการวิ่งและการเล่นกีฬา การพันเทปกาวยืดหรือ strapping เป็นวิธีการ
หนึ่งของการรักษาและเป็นที่นิยมกันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะในวงการกีฬา เทคนิคการพันขึ้นอยู่กับลักษณะและตําแหน่งของการบาดเจ็บซึ่งผู้กระทําต้องมีความแม่นยําในกายวิภาคศาสตร์ พยาธิสภาพ การบาดเจ็บและทักษะการดึงแถบผ้ายืดนี้ การเรียนรู้ทางทฤษฎีเป็นสิ่งพื้นฐานแต่การปฏิบัติการพันเป็นเรื่องทักษะที่ต้องฝึกฝน
คลินิกกายภาพบําบัดแม่ปิง เห็นถึงความสําคัญในพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพันเทปกาวยืดหรือ
strapping นี้แก่นักกายภาพบําบัดไทยจากวิทยากรผู้มีคุณภาพและประสบการณ์ตรงกับนักกีฬาประจําทีมฟุตบอลของ Sheffield United โดยการบรรยายผ่านเว็บ (Webinar) ประกอบกับคลินิกมีความพร้อมด้านระบบเผยแพร่สื่อ จึงจัดอบรมเรื่องนี้เพื่อให้นักกายภาพบําบัดไทยได้เรียนและนําความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมวิชาการผ่านสื่อทางไกล เรื่อง “Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice : Upper Extremities (MSK-CPUE) รุ่นที่ 2”

การตรวจประเมินปัญหาที่เกิดในส่วนรยางค์ท่อนบน ที่นักกายภาพบำบัดต้องมีองค์ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และเทคนิคการตรวจเฉพาะทางคลินิก  นำมาสู่การวางแผนจัดการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กลับสู่การใช้งานดังเดิม  ทักษะการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติอย่างครอบคลุมและการตรวจร่างกายเป็นสิ่งสำคัญแก่นักกายภาพบำบัด  

วิทยากร อาจารย์ ณัชธกรม์ เปียงเจริญ นักกายภาพบำบัดอาวุโส  อดีต Head of Sports Medicine at Sheffield United FC Academy  สหราชอาณาจักร  พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการปัญหาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  เรียนแบบทางไกลสดและออนไลน์ด้วยตนเอง  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรึกษาปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ตลอดช่วงการอบรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

 

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น ด้านธาราบำบัด เรื่อง “Aquatic Fitness : Better Health by Aqua (Basic level)”

ธาราพลานามัย การบริหารและออกกำลังกายในน้ำ  เป็นแนวทางที่คนไทยยังไม่นิยมกระทำกัน อาจเนื่องมาจากความพร้อมของสระน้ำที่ไม่อาจหาได้ง่ายในชุมชน  และขาดผู้นำกลุ่มหรือครูสอน  แต่เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศทั้งในแถบเอเชียและยุโรป คุณสมบัติของน้ำ คือ แรงลอยตัวและแรงดันของน้ำ มีผลดีมากต่อการบริหารกาย ที่สำคัญคือ ไร้แรงกระแทก ไม่บอบช้ำหรือเจ็บปวดในข้อต่อ การเรียนรู้และฝึกทักษะในน้ำอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ

ธาราพลานามัยช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ความอึดทน กำลังของกล้ามเนื้อได้ ตลอดจนระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจ เนื้อหาในการอบรมนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและนำมาปฏิบัติในสระน้ำ เพื่อได้สัมผัสและรับผลการกระทำ อันนำไปสู่การฝึกฝนให้เกิดทักษะได้ด้วยตนเองต่อไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง “นวดฉาน”

Coming Soon!

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี

หนังสือประชาสัมพันธ์
เอกสารโครงการ