Go to https://eblpt.com/

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น

เรื่อง

1. Aquatic Specific Therapy:Integrative Approachesรุ่นที่ 2

2.Exercises for Fitness and Wellbeing for Pregnancy: On Land and in Aqua

3.Aquatic Fitness for Bone Density: Basic Level

Aquatic Specific Therapy : Integrative Approaches (AST-IG)

     เนื้อหาจะอธิบายเทคนิคการฝึกเพื่อรักษาเฉพาะทางเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเคลื่อนไหวได้และเลือกวิธีการฝึก กำหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมทางธาราบำบัด และกำหนดแผนการฝึกได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการเป็นรายคน

Exercises for Fitness and Wellbeing for Pregnancy: On Land and in Aqua

     เนื้อหาจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายของหญิงตั้งครรภ์ ผลกระทบต่อการออกกำลังกาย หลักการและรูปแบบบริหาร ท่าทางกายบริหารและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และท่าทางการออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละคน ท่าทางเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งบนบกและในน้ำได้อย่างปลอดภัย 

Aquatic Fitness for Bone Density- Basic Level

     เนื้อหาจะอธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราพลานามัย ผลของสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ท่าทางกายบริหารและออกกำลังกายในน้ำพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างมวลกระดูก ท่าทางเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งบนบกและในน้ำได้อย่างปลอดภัย

โครงการอบรมวิชาการผ่านสื่อทางไกล

เรื่อง

“รู้ทัน ไร้คดีในงานคลินิกกายภาพบำบัด”

นักกายภาพบำบัดควรจะต้องเรียนรู้และทำความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการโฆษณาการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและการประกอบกิจการสถานพยาบาล ทั้งในหรือนอกสถานพยาบาล รวมถึงการให้บริการทางไกล  ซึ่งเริ่มเป็นที่แพร่หลายในยุดดิจิทัล  

        เพื่อให้นักกายภาพบำบัดสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้บทบัญญัติ  แห่งกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการยับยั้งการกระทำความผิดตามกฎหมาย และการที่ผู้บริโภค  ร้องเรียนหรือฟ้องร้องนักกายภาพบำบัด ตลอดจนเป็นการรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณหรือเกียรติฐานะ ของนักกายภาพบำบัดทั้งมวลและ เป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์แก่ประชาชนที่มารับบริการซึ่งเป็นผู้บริโภค วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันตรีประพล อยู่ปาน จะเล่าย่อสิ่งสำตัญและประเด็นที่พบการร้องเรียนบ่อยครั้งในโปรแกรมนี้ 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่

หนังสือประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น

เรื่อง

“การนวดเพิ่มออกซิเจนในกล้ามเนื้อ

(Oxygen Plus Massage for Muscle)”

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การนวด ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ภายใต้ผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการนวดแบบใด ๆ ที่มีบริการทั่วไป การไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายดีขึ้น ลดอาการเมื่อยล้าหรือบวม ผู้ที่ออกกำลังหนักหรือมากเกินไปต้องใช้พลังงานสะสมในร่างกายจนหมดหรือเหลือน้อยลง ทำให้หมดแรง อ่อนล้ากล้ามเนื้อ อันเป็นเหตุให้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ ในขณะที่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางระบบไหลเวียนโลหิต จะมีความเสี่ยงต่อการล้มเมื่อลุกยืนหรือเดิน กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยงและควบคุมอุณหภูมิของกล้ามเนื้อภายในร่างกาย

      การนวดเพิ่มออกซิเจนในกล้ามเนื้อ หรือ Oxygen Plus massage for muscles เป็นการนวดที่เน้นการเพิ่มก๊าซออกซิเจนในกล้ามเนื้อและช่วยระบบการสันดาบพลังงาน ลดการคั่งค้างของเสียในกล้ามเนื้อ สาเหตุการล้าหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อมีหลายเหตุประการ การมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านการนวด ด้วยเทคนิควิธีนี้ จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อคืนสภาพได้เร็วขึ้น กลับไปทำกิจกรรมได้ดีดังเดิม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่

โครงการอบรมวิชาการผ่านสื่อทางไกล

เรื่อง

“Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice: Lower Extremeties (MSK-CPLE)” รุ่นที่ 3

MSK-CPLE เป็นองค์ความรู้แห่งวิชาชีพด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สำหรับนักกายภาพบำบัดในการปฏิบัติงานทางคลินิก ครอบคลุมด้านพยาธิวิทยาทั่วไป การวินิจฉัยแยกปัญหา การจัดการ รวมถึงการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการกลับคืนไปทำกิจวัตรประจำวันได้ 

     วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและคุณภาพ อาจารย์ ณัชธกรณ์ เปียงเจริญ ผู้มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมานานกว่า 20 ปี  สำเร็จปริญญาโทในสาขาการบริหารการบาดเจ็บและการบำบัดทางกายภาพในกีฬาจาก Sheffield Hallam University และ PG. Dip. ในการใช้เทคนิคของการอัลตราซาวนด์ทางการแพทย์จาก AECC, Bournemouth University ประเทศอังกฤษ และประสบการณ์ทำงานที่ยาวนานกับทีมฟุตบอล Sheffield United จนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทางการแพทย์

     วิทยากรเป็นผู้ที่รักการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทางคลินิกให้แก่นักกายภาพบำบัดไทยคนรุ่นหลัง ตลอดจนเชิงแนวคิดแบบใหม่ตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ ซึ่งยังไม่เคยหน่วยงานใดจัดอบรมเช่นนี้มาก่อน ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการ วิทยากรยินดีรับบรรยายผ่านเว็บ (Webinar) สดตรงจากประเทศอังกฤษ นับเป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี

หนังสือประชาสัมพันธ์
เอกสารโครงการ

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น

เรื่อง

“การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อแบบบูรณาการ”

การนวดพังผืดและกล้ามเนื้อ (Myofascial massage) เป็นการนวดที่เน้นการคลายพังผืดที่ห้อหุ้มรอบกล้ามเนื้อ ก่อนที่จะนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทั้งนี้เพื่อให้กล้ามเนื้อมีคุณสมบัติในการหดตัว ยืดหยุ่นอย่างมี ประสิทธิภาพดี วิธีการเป็นแบบเฉพาะ ต่างจากการนวดไทยหรือนวดแบบอื่นๆทั่วไป การนวดพังผืดนี้มีมานานแต่ไม่เป็นที่นิยมและแพร่หลาย  การอบรมนี้เป็นการบูรณาการวิธีการแบบวิถีไทยและแบบต่างชาติ เป็นรูปแบบผสมผสานจะให้ผลลัพธ์อย่างมี ประสิทธิภาพที่ดีในการให้บริการ 

   วิทยากร ผศ.ดร.กภ. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ จะอธิบายแนวพังผืดและกล้ามเนื้อ หลักการและให้ฝึกปฏิบัติเทคนิคการนวดพังผืดและกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้อง และหลักการเลือกรูปแบบเทคนิคการนวดให้เหมาะสมกับส่วนของแขนขาและลำตัวได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี่

โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น

เรื่อง

“บูรณาการกายภาพบำบัดและนวดพื้นบ้านล้านนา” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ ผู้มีความรู้และชำนาญการสาขากายภาพบำบัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการการพัฒนาอัตลักษณ์นวดไทยล้านนาภายใต้การดำเนินงาน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ สาขาธุรกิจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ด้วยการนำองค์ความรู้การนวดพื้นบ้านล้านนามาเพื่อแพร่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการนวดไทยล้านนาและยกระดับวงการแพทย์พื้นบ้านล้านนา 

นวดพื้นบ้านล้านนาเป็นวิธีหนึ่งในการบำบัดอาการและดูแลสุขภาพของประชาชนมาตั้งแต่โบราณและสืบทอดกันมาตามบรรพบุรุษ แต่ปัจจุบันองค์ความรู้นี้ยังมิได้ถูกเผยแพร่และสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทำให้ศาสตร์การนวดนี้อาจเลือนหายไป

     นักกายภาพบำบัด ผู้ให้บริการนวดและผู้สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้ความเข้าใจด้านการนวดนี้ไปผสมผสานและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต่อตนเองหรือบริการผู้อื่นได้ จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในงานบริการและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติของตน ทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยภาคเหนืออันทรงคุณค่าของบรรพชนไว้ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่นี

หนังสือประชาสัมพันธ์
เอกสารโครงการ