เกี่ยวกับเรา

a

ประวัติ

คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เปิดทำการครั้งแรกในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ณ สหศรีภูมิเพลส เลขที่ ๒๔๘/๒๓ ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ เป็นคลินิกเอกชนแห่งแรกที่เจ้าของและผู้ดำเนินการเป็นนักกายภาพบำบัด พื้นที่ ๓๖ ตารางเมตรใน ๑ ห้องคูหาตึกแถว มี ๔ เตียงบริการ มีนักกายภาพบำบัดประจำในเวลาราชการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ ผู้ขออนุญาตประกอบการและเจ้าของ ประจำนอกเวลาราชการ คลินิกให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยมาตลอดระยะเวลา ๑๔ ปี โดยคำนึงถึงคุณภาพการบริการและการให้ความรู้ในการดูแล ปฏิบัติตนเองสำหรับผู้ป่วย เพื่อคลายหรือกำจัดปัญหาให้หมดไปโดยเร็วที่สุด เนื่องจากความแออัดของพื้นที่ในโครงการดังกล่าวปัญหาที่จอดรถและภายในคลินิกคับแคบต่อการรองรับผู้ป่วยในอนาคต จึงได้ปิดกิจการชั่วคราวในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เพื่อย้ายไปยังกาดฝรั่ง อำเภอหางดง

                 

คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง คำนึงถึงความต้องการของธุรกิจสุขภาพในอนาคตอันใกล้นี้และประสงค์ที่ดำเนินงานให้ได้มาตรฐานของสภากายภาพบำบัด ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาในอนาคต จึงได้วางแผนรองรับให้ได้ตามวัตถุประสงค์ สถานที่ใหม่ ณ กาดฝรั่ง หมู่บ้านธารดง อำเภอหางดง เริ่มเปิดทำการอีกครั้ง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีจำนวน ๖ เตียง และปัจจุบันให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ มีนักกายภาพประจำเต็มเวลา ๓ คน ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรีจิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

พันธกิจ

 • มุ่งมั่นรักษา บรรเทาปัญหาของผู้รับบริการ
 • แนะนำความรู้ด้านสุขภาพแก่สาธารณชน
 • ดูแลสังคมให้มีสุขภาพสุขสมบูรณ์

งานบริการ

 • ด้านการรักษาทางกายภาพบำบัด
 • ด้านการออกกำลังกาย
 • ด้านธาราบำบัด
 • ด้านการจัดหลักสูตรวิชาการ
 • ด้านการเพิ่มพูนทักษะคลินิกกายภาพบำบัด
 • ด้านการอบรมวิชาการแก่สาธารณชน

“ความสุขใจสบายกายของผู้รับและผู้ให้”

ค่านิยม

บุคลากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
                    Doctor of Philosophy (Physical Therapy) NYU,USA
                    Master of Arts (Physical Therapy) NYU,USA วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
 • นางสาว ระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ
                    มหาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
                    วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่